งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2553 / บทคัดย่อผลงานวิจัย

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
จัดทำโดย : คุณอานันท์ หาญพาณิชย์โดยมี ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อภาษาไทย : โครงการแผนงานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบทางสังคม
ชื่อภาษาอังกฤษ : โครงการแผนงานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบทางสังคม
คณะ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม
ปีที่ขอทุน : 2553
ระยะเวลา : 3 ปี เดือน
รหัสเอกสาร :
ISBN :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ :