งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2553 / บทคัดย่อผลงานวิจัย

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
จัดทำโดย : ผศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
ชื่อภาษาไทย : การผลิตสารสกัดมูลค่าสูงจากมอลต์ข้าวไทย 9 สายพันธุ์ระดับอุตสาหกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : การผลิตสารสกัดมูลค่าสูงจากมอลต์ข้าวไทย 9 สายพันธุ์ระดับอุตสาหกรรม
คณะ : คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ปีที่ขอทุน : 2553
ระยะเวลา : 7 เดือน เดือน
รหัสเอกสาร :
ISBN :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ :