งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2553 / บทคัดย่อผลงานวิจัย

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
จัดทำโดย : ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม
ชื่อภาษาไทย : พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นต์ของสินค้าประเภทอาหาร : กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อภาษาอังกฤษ : พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นต์ของสินค้าประเภทอาหาร : กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
ระยะเวลา : 6 เดือน เดือน
รหัสเอกสาร :
ISBN :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ :