งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2553 / บทคัดย่อผลงานวิจัย

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
จัดทำโดย : ภญ.ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกระเบา ประจำปีงบประมาณ 2553
ชื่อภาษาอังกฤษ : การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกระเบา ประจำปีงบประมาณ 2553
คณะ : วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
ระยะเวลา : 12 เดือน เดือน
รหัสเอกสาร :
ISBN :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ :