งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2558

รหัส
ชื่อบทความ : การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงวิถีสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกลีเซอรอลเป็นกลูโคนีโอเจนีสิสใน cupriavidus necator
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสตัดแต่งพันธุกรรมจากต้นกระท่อมเพื่อใช้ในการผลิตแอลคาลอยด์
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ทศธน จรูญรัตน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพที่บรรจุน้ำมันไพลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุนำส่งยาสำหรับปิดบรรเทาปวดที่ผิวหนัง
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : อากาศธาตุ : บทประพันธ์เพลงเปียโนเพื่อการวิเคราะห์
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : อนุกรมระบบทำความเย็นแบบระเหยบนไซโคลน โดย นายธีรภัทร์ ทั่งทอง นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทร์ และนายเกศนีย์ สารมานิตย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์สุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม (เมธีวิจัย)    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : Mamual for MICE Operation Planner and Coordinator Competency Standard
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์เสรี วังส์ไพจิตร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : มหาอุทกภัย 2554 และภัยแล้ง 2557 กับความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการจัดทำ Handout ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2559
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การผลิตน้ำส้มสายชูจากวัตถุดิบปลายข้าวมอลต์
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]