งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2555

รหัส
ชื่อบทความ : กลไกของ CD137 ที่เกี่ยวข้องในการตายแบบอะพอพโทสิดของการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการประยุกต์ใช้
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.แจนจุรีย์ เนตรสว่าง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่งของธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อมในประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.คณิตศร เทิดเผ่าพงษ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาแบบวินิจฉัย และการวินิจฉัยสภาพปัญหา ผู้ประกอบการในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบควบคุมคุณภาพยาเส้น
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การสกัดแอนโทไซยานินจากซังข้าวโพดม่วงด้วยเอมไซม์และการห่อหุ้มด้วยนาโนไลโปโซม
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การสกัดแอนโทไซยานินจากซังข้าวโพดม่วงด้วยเอมไซม์และการห่อหุ้มด้วยนาโนไลโปโซม
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ชิตสุดา ชัยศักดานุกูล    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การผลิตสารสกัดจากมอลต์จากข้าวไทยและธัญพืชระดับกึ่งอุตสาหกรรม
Article Name :
ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาวิธีการออกแบบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ผลิตจากพาทิเคิลบอร์ด
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การออกแบบกระบวนการตัดหัวปลา
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตกันสาดรถยนต์
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]