งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2554

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการปัญหาและผลกระทบจากการรวมศูนย์อำนาจด้านสาธารณสุข
Article Name :
ผู้จัดทำ : นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องสอบเทียบอุปกรณ์ชีวการแพทย์
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.นันทชัย ทองแป้น   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพยาเส้น
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]