งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2553

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการพัฒนาสินค้าอ่างอาบน้ำตามหลักการยศาสตร์
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกระเบา ประจำปีงบประมาณ 2553
Article Name :
ผู้จัดทำ : ภญ.ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นต์ของสินค้าประเภทอาหาร : กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การผลิตสารสกัดมูลค่าสูงจากมอลต์ข้าวไทย 9 สายพันธุ์ระดับอุตสาหกรรม
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การปรับปรุงคุณภาพใบหน้ามนุษย์จากสัญญาณวีดิทัศน์ความละเอียดต่ำด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบใหม่ในปริภูมิเทนเซอร์
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ปริญญา สงวนสัตย์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอร่วมกับสารไอโซฟลาโวนอยด์เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของกวาวเครือขาว
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ศิรินทรา กอแสงเรือง    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการแผนงานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบทางสังคม
Article Name :
ผู้จัดทำ : คุณอานันท์ หาญพาณิชย์โดยมี ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ
Article Name :
ผู้จัดทำ : นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]