งานวิจัยภายนอกทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอกทั้งหมด / รายละเอียดทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2556

จำนวนบท 4 บทความ
ลำดับ คณะ ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา(เดือน)
1 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ชีพสุมน วิบูลย์วรกุล การศึกษาผลของการฝึกออกำลังกายต่อการลดลงของหลอดเลือดในสมองของหนูแก่: บทความของอีจีเอฟในการส่งสัญญาณการเกิดหลอดเลือดใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 ปี
2 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ผลกระทบขององค์กรธุรกิจจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปปช. มาตรา 103/07 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 6 เดือน
3 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ชีพสุมน การศึกษาผลของการฝึกออกำลังกายต่อการลดลงของหลอดเลือดในสมองของหนูแก่: บทความของอีจีเอฟในการส่งสัญญาณการเกิดหลอดเลือดใหม่ 24
4 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รศ.ดร.สังศิต ผลกระทบขององค์กรธุรกิจจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปปช. มาตรา 103/07 6