งานวิจัยภายนอกทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอกทั้งหมด / รายละเอียดทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนบท 25 บทความ
ลำดับ คณะ ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา(เดือน)
1 คณะเทคนิคการแพทย์ ดร.แจนจุรีย์ เนตรสว่าง กลไกของ CD137 ที่เกี่ยวข้องในการตายแบบอะพอพโทสิดของการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการประยุกต์ใช้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 ปี
2 คณะบัญชี ดร.คณิตศร เทิดเผ่าพงษ์ การวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่งของธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อมในประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 ปี
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย การพัฒนาแบบวินิจฉัย และการวินิจฉัยสภาพปัญหา ผู้ประกอบการในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 10 เดือน
4 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบควบคุมคุณภาพยาเส้น สถาบันอาหาร 1 เดือน
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย การสกัดแอนโทไซยานินจากซังข้าวโพดม่วงด้วยเอมไซม์และการห่อหุ้มด้วยนาโนไลโปโซม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณ ตราดอกพิกุลทอง 8 เดือน
6 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ชิตสุดา ชัยศักดานุกูล การสกัดแอนโทไซยานินจากซังข้าวโพดม่วงด้วยเอมไซม์และการห่อหุ้มด้วยนาโนไลโปโซม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 3 เดือน
7 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ รองศาสตราจารย์ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล การผลิตสารสกัดจากมอลต์จากข้าวไทยและธัญพืชระดับกึ่งอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 2 ปี
8 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย การพัฒนาวิธีการออกแบบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ผลิตจากพาทิเคิลบอร์ด บริษัท ช.เชิดศิริวัฒน์ จำกัด 10 เดือน
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย การออกแบบกระบวนการตัดหัวปลา บริษัท ทรัพย์สากล โฟรเซ่น ซีฟู๊ด จำกัด 10 เดือน
10 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตกันสาดรถยนต์ บริษัท ทีเอฟที แพคตอรี่ จำกัด 10 เดือน