งานวิจัยภายนอกทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอกทั้งหมด / รายละเอียดทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2554

จำนวนบท 6 บทความ
ลำดับ คณะ ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา(เดือน)
1 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา โครงการปัญหาและผลกระทบจากการรวมศูนย์อำนาจด้านสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 6
2 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.นันทชัย ทองแป้น โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องสอบเทียบอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 12 เดือน
3 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ศิลปชัย วัฒนเสย โครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพยาเส้น โรงงานยาเส้นรุ่งอรุณ ตราดอกพิกุลทอง 8 เดือน
4 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม นพ.ประยงค์ โครงการปัญหาและผลกระทบจากการรวมศูนย์อำนาจด้านสาธารณสุข 6
5 คณะวิทยาศาสตร์ รศ.นันทชัย โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องสอบเทียบอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 12
6 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อ.ศิลปชัย โครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพยาเส้น 8