งานวิจัยภายนอกทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอกทั้งหมด / รายละเอียดทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2553

จำนวนบท 16 บทความ
ลำดับ คณะ ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา(เดือน)
1 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ โครงการพัฒนาสินค้าอ่างอาบน้ำตามหลักการยศาสตร์ บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด 7 เดือน
2 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ภญ.ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์ การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกระเบา ประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 12 เดือน
3 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นต์ของสินค้าประเภทอาหาร : กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) 6 เดือน
4 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล การผลิตสารสกัดมูลค่าสูงจากมอลต์ข้าวไทย 9 สายพันธุ์ระดับอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 7 เดือน
5 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ดร.ปริญญา สงวนสัตย์ การปรับปรุงคุณภาพใบหน้ามนุษย์จากสัญญาณวีดิทัศน์ความละเอียดต่ำด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบใหม่ในปริภูมิเทนเซอร์ สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย (สกว.) 2 ปี
6 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ดร.ศิรินทรา กอแสงเรือง การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอร่วมกับสารไอโซฟลาโวนอยด์เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของกวาวเครือขาว สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย (สกว.) 2 ปี
7 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม คุณอานันท์ หาญพาณิชย์โดยมี ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการแผนงานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3 ปี
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 ปี
9 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ จตุพร โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ 5
10 คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.พงษ์จันทร์ โครงการพัฒนาสินค้าอ่างอาบน้ำตามหลักการยศาสตร์ 7