ประกาศอื่นๆ

ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติ / ประกาศอื่นๆ


ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้จากการดำเนินงานวิจัย

_____________________________________

 

เพื่อให้การจัดสรรรายได้จากการดำเนินงานวิจัย อันเป็นการให้การบริการทางวิชาการให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นการดำเนินการในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านสถาบันวิจัย มีความเหมาะสมและเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรรายได้จากการดำเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้

1. ให้ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551

2. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้

3. งานวิจัยที่มีข้อกำหนดให้คิดค่าบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้รวม

4. งานวิจัยที่ไม่มีข้อกำหนดให้คิดค่าบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ 10 จาก ค่าตอบแทนนักวิจัย

5. ให้สถาบันวิจัยทำหน้าที่นำเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรตามข้อที่ 1 และ 2 ไปจัดสรรต่อดังนี้

    5.1 จัดสรรให้กับหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัย ร้อยละ 5 โดยผ่านบัญชีเงินฝากของวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน

    5.2 จัดสรรให้กับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 ผ่านบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี “ค่าบริการวิชาการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเงินจัดสรรส่วนนี้จะนำไปใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนเป็นค่าเดินทางในเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่หัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินค่าบริการวิชาการ

6. ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการใดๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการออกประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่   31  ตุลาคม  2551

ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต