ข้อปฏิบัติ

ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติ / ข้อปฏิบัติ


ข้อปฏิบัติ

คู่มือนักวิจัย และฟอร์มจัดทำเล่มรายงานวิจัย    ดาวน์โหลด

คู่มือการสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต     ดาวน์โหลด

การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ดาวน์โหลด