ระเบียบทุนภายนอก

ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติ / ระเบียบทุนภายนอก


ระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต
ว่าด้วย
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2548

----------------------------------------------------------------

เพื่อให้การบริหารการเงินเกี่ยวกับงานวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความคล่องตัวและจูงใจให้มีการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการยิ่งขึ้น สมควรมีระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อถือปฏิบัติต่อไป อาศัยอำนาจตามมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 โดยมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 จึงกำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2548"

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือเกณฑ์อื่นใดที่มีข้อความขัดหรือแย้งกับกำหนดแห่งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4  ในระเบียบนี้   

"ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก" หมายถึง เงินที่ได้มาจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้จ่ายในการวิจัย

"หน่วยงาน" หมายถึง คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ แผนกอิสระ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในมหาวิทยาลัย

ข้อ 5 วิธีการบริหารการเงินและโครงการวิจัยของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าของทุนกำหนดในกรณีที่เจ้าของทุนไม่ได้กำหนดให้สถาบันวิจัยเป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์และจัดเป็นประกาศ ของมหาวิทยาลัย

ข้อ 6 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการตามประกาศจัดทำรายงานการรับจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเสนออธิการบดีทุกสิ้นปีงบประมาณ และ/หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันปิดบัญชี

ข้อ 7 ให้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย แผนกการเงินหรือคณะกรรมการการเงินของหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้รับรองรายงานการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย   ตามข้อ 6

ข้อ 8 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2548

พลอากาศตรี กำธน  สินธวานนท์

นายกสภามหาวิทยาลัย

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต

ว่าด้วย

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย

มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2553

----------------------------------------------------------

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นธรรม อันจะเป็นการ ส่งเสริม  สนับสนุนให้คณาจารย์นักวิจัย  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ทำการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย   พัฒนา  ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาสาขาต่างๆ   ขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.  2546 และ ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวัน พุธที่ 15 กันยายน 2553 จึงให้วางระเบียบไว้

รายละเอียดการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย