ระเบียบทุนภายใน

ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติ / ระเบียบทุนภายใน


ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565

 
…………………………………........................................................………
 

เพื่อให้การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิตมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พุทธศักราช 2546 โดยมติคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเห็นสมควรประกาศว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565 ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1      ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563 และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตฉบับนี้แทน
 
ข้อ 2      ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565”
 
ข้อ 3      ให้ใช้ประกาศนี้นับแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 
ข้อ 4      ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยรังสิต
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
“หน่วยงาน” หมายถึง สำนักงานมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สำนักวิชา วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
“เงินทุนอุดหนุน” หมายถึง เงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
“การวิจัย” หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเอกสาร ทางการสำรวจ ทางการประดิษฐ์ ทางการทดลอง ทางการวิเคราะห์ข้อมูล ทางการสร้างสรรค์และทางศิลปะ รวมทั้งกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ หรือทำให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ปฏิบัติงาน
 
ข้อ 5      งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่ มุ่งสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ของสาขาวิชานั้น ๆ แบ่งตามประเภทดังนี้
 
5.1   วิจัยความรู้พื้นฐาน เป็นการศึกษาที่มุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์อย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อนำไปใช้ทดสอบและ/หรือสร้างทฤษฎีอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ
5.2   วิจัยประยุกต์ เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นการนำเอาความรู้และวิชาการต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่งและให้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นการวิจัยตามความต้องการของมหาวิทยาลัยหรือเป็นการวิจัยทั่วไป
5.3   วิจัยและพัฒนาต้นแบบ เป็นการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาคิดค้นอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ โดยมีเป้าหมายในพัฒนาผลผลิต เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธี รูปแบบการทำงาน หรือระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
5.4   นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นการศึกษาค้นคว้า หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย