แหล่งทุนวิจัยนอก

แหล่งทุนวิจัยนอก


1.  ชื่อหน่วยงาน : กระทรวงเทคโนโลยรีสารสนเทศและการสื่อสาร

     URL : http://www.tkc.go.th/thesis/report_thai.asp

2.  ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

     URL : http://www.riclib.nrct.go.th/

3.  ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศ่าสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

     URL : http://www.nstda.or.th/

4.  ชื่อหน่วยงาน : ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     URL : http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/nsr2t.html

5.  ชื่อหน่วยงาน : ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     URL : http://www.riclib.nrct.go.th

6.  ชื่อหน่วยงาน : ฐานข้อมูลนักวิจัยแห่งประเทศไทย

      URL : http://www.nstda.or.th

7.  ชื่อหน่วยงาน : แหล่งข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์

     URL : http://info.tdri.or.th

8.  ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

     URL : http://www.kasikornresearch.com

9.  ชื่อหน่วยงาน : ฐานข้อมูลการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

      URL : http://tfaiedresearch.org

10.  ชื่อหน่วยงาน : ธนาคารแห่งประเทศไทย

        URL : http://www.bot.or.th

11.  ชื่อหน่วยงาน : ราชบัณฑิตยสถาน

        URL : http://www.royin.go.th

12.  ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

         URL : http://www.nso.go.th

 13.  ชื่อหน่วยงาน : ฐานข้อมูลบทความวิชาการทางด้านการศึกษา ERIC

         URL : http://askeric.org

14.  ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

        URL : http://www.thaihealth.or.th

15.  ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

        URL : http://www.trf.or.th

16.  ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTECH)

         URL : http://www.nectec.or.th

17.  ชื่อหน่วยงาน : ฐานข้อมูลการวิจัยด้านแรงงาน

        URL : http://research.mol.go.th

18.  ชื่อหน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย

        URL : http://www.thairesearch.in.th

19.  ชื่อหน่วยงาน : ประตูสู่อีสาน (Webmaster : ครูมนตรี โคตรคันทา)

        URL : http://www.isangate.com

20.  ชื่อหน่วยงาน : กรมพัฒนาชุมชน

        URL : http://www.otop5star.com

21.  ชื่อหน่วยงาน : เครือข่ายกาญจนาภิเษก 

        (สำนักงานโครงการเครือข่ายกาญจนาภิเษกศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

        URL : http://kanchanapisek.or.th

22.  ชื่อหน่วยงาน : ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

        URL : http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase

23. ชื่อหน่วยงาน : บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

     URL : http://www.brandsworld.co.th

24. ชื่อหน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า

      URL :  www.kpi.ac.th

25. ชื่อหน่วยงาน : บริติช เคานซิล ประเทศไทย

     URL : www.britishcouncil.or.th

26. ชื่อหน่วยงาน : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

    URL : www.thailandpost.com