แหล่งทุนวิจัยนอก

แหล่งทุนวิจัยนอก


1.  ชื่อหน่วยงาน : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      URL :http://www.tkc.go.th/thesis/report_eng.asp                                        

2.  ชื่อหน่วยงาน : ABI/INFORM Complete

      URL : http://proquest.umi.com/login/ipauto

3.  ชื่อหน่วยงาน : ACM Digital Library

      URL : http://portal.acm.org/dl.cfm

4.  ชื่อหน่วยงาน : H.W. Wilson

      URL : http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/login.jhtml?_requestid=24031

5.  ชื่อหน่วยงาน : United Stated States Educational Foundation

     URL : www.fulbrightthai.org