ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / ประวัตินักวิจัย


กลับหน้าเดิม ประวัตินักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอ.ทพญ.สปัน เล็งเลิศผล
Name : Miss.Spun Lenglerdphol
ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์
E-mail : pankspun@gmail.com
fax : ไม่ระบุ
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ :
fax :
การศึกษา
ปริญญาตรี : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีที่จบ 2546 มหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ปีที่จบ 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก: ปีที่จบ ประเทศ
bursa escort bursa escort