ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / ประวัตินักวิจัย


กลับหน้าเดิม ประวัตินักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดร.ปาจรีย์ เหลี่ยงประดิษฐ์
Name : Miss.Pajaree Liengpradit
ตำแหน่งวิชาการ :
E-mail : pajaree.l@gmail.com
fax : ไม่ระบุ
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ :
fax :
การศึกษา
ปริญญาตรี : วิทยาศาตรบัณฑิต ปีที่จบ 2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีที่จบ 2549 มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
ปริญญาเอก: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีที่จบ 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
bursa escort bursa escort