ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / ประวัตินักวิจัย


กลับหน้าเดิม ประวัตินักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล : นางดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี
Name : Mrs.Nattakan Dangmanee
ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์
E-mail : ไม่ระบุ
fax : ไม่ระบุ
ที่อยู่ที่ทำงาน : วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต 52/347 ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ : 4894
fax : 5160
การศึกษา
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ปีที่จบ 2549 สงขลานครินทร์ ประเทศไทย
ปริญญาโท : ปีที่จบ ประเทศ
ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ปีที่จบ 2556 สงขลานครินทร์ ประเทศไทย
bursa escort bursa escort