ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / ประวัตินักวิจัย


กลับหน้าเดิม ประวัตินักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล : นายภัททวัฒน์ มณีวัฒนภิญโญ
Name : Mr.Pattwat Maneewattanapinyo
ตำแหน่งวิชาการ :
E-mail : pattwat.m@rsu.ac.th
fax : ไม่ระบุ
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะเภสัชศาสตร์ ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ :
fax :
การศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. ปีที่จบ 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท : วท.ม. ปีที่จบ 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก: วท.ด. ปีที่จบ 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
bursa escort bursa escort