ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


วิทยาลัยสันตพล เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล (SCAJ) ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Posted by : Admin วันที่ : 15 ส.ค. 2562 11:54:31

✳วิทยาลัยสันตพล เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล (Santapol College Academic Journal: SCAJ) ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วารสารจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 และรอรับการประเมินคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.scaj.stu.ac.th หรือ https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj สอบถามรายละเอียดโทร 0-4232-3464 ต่อ 100
 

 

şahin k porno izle şahin k porno izle