ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ. วิจัย" ประจำปี 2562
Posted by : Admin วันที่ : 07 ส.ค. 2561 16:13:04

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ. วิจัย" ประจำปี 2562
ในหัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมการวิจัย ระบใช้สังคม" ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออน์ไลน์และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference
ส่งบทความภายในวันที 31 ตุลาคม 2561
 

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ