News

News / External / Other


NIDA เชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 4
Posted by : Admin Other Share Facebook

✳สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้บุคคลากรสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานทางวิชาการทั้งการพัฒนางานประจำ ทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://nhesse4.nida.ac.th  ลงทะเบียนนำเสนอผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2727-3611, 082-790-1943 

 

Last of News Other


şahin k porno izle şahin k porno izle