ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Posted by : Admin วันที่ : 23 มี.ค. 2564 14:29:23

 
 
 
 
 
Image of product - book

วารสารวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย โดยมีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ และวารสารได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล TCI ฐาน 2 ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ 

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/index 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2160-1343, E-mail: irdjournal@ssru.ac.th, 

araya.yo@ssru.ac.th

 

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร