ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


แจ้งขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563 (รอบที่ 3)
Posted by : Admin วันที่ : 20 ม.ค. 2564 13:34:20

เรียน คณบดี คณะ/วิทยาลัย

 

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น สถาบันวิจัยขอแจ้งขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563 (รอบที่ 3)สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขอให้คณาจารย์ที่สนใจ ดาวน์โหลดเอกสารดังข้อ 1-3 ได้ที่ URL: http://rri.rsu.ac.th

 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการ 1 ฉบับ (ลงนามผ่านจากคณบดีคณะ/วิทยาลัย)

2. มรส. 80 ข้อเสนอโครงการ (ใช้แบบฟอร์มเฉพาะขอรับทุนรอบ 3 เดือนมกราคม 2564 เท่านั้น) ทั้งนี้ต้องผ่านความ เห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัดและได้ลงนามเรียบร้อย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง 1 และ สำเนา 1 ฉบับ)

3. ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (Microsoft word) ส่งผ่านอีเมล์สถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th และส่งข้อเสนอโครงการที่กรอกรายละเอียดแล้วได้ที่สถาบันวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

 

กรณีที่โครงการวิจัยเกี่ยวข้องกับการทดลองในคน สัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิจัยจำเป็นต้องดำเนินการเรื่องการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ ควบคู่กับการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย หากท่านใดได้รับใบรับรองจริยธรรมแล้วโปรดแนบมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการด้วย

อนึ่ง สถาบันวิจัยอาจอนุมัติวงเงินทุนวิจัยก่อนการได้รับใบรับรองจริธรรม แต่กระนั้นนักวิจัยจะสามารถเบิกเงินทุนได้หลังจากได้รับใบรับรองจริยธรรมแล้วเท่านั้น

 

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอจริยธรรม

ได้ที่ URL:http://rri.rsu.ac.th

 

****หากท่านส่งเอกสารทั้งหมดเกินระยะเวลาที่กำหนด (26 กุมภาพันธ์ 2564) สถาบันวิจัยจะขออนุญาตดำเนินการโอนย้ายทุนวิจัยของท่านเพื่อรับการพิจารณาในรอบถัดไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกัน

 

อนึ่งสถาบันวิจัยเปิดทำการทุกวัน ด้วยการสลับเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเพิ่มเติม