ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
Posted by : Admin วันที่ : 02 ก.ย. 2563 11:23:02

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออน์ไลน์ได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/jpcru ดาวน์โหลดคู่มือและการจัดรูปแบบบทความได้ที่ https://research.pcru.ac.th/journal_pcru/index.php/re สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 056-714-100 ต่อ 6310 หรือ 083-212-2666

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


bursa escort bursa escort