ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2
Posted by : Admin วันที่ : 26 มิ.ย. 2563 12:13:56

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 เพื่อประโยชน์ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 ซึ่งผลการวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาได้จริงอย่างทันเวลา โดยต้องเป็นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

       1. การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากชุดตรวจวินิจฉัย เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์การติดเชื้อ การเฝ้าระวังและติดตามการติดเชื้อ การศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อให้เข้าใจการสัมผัสโรคและการเตรียมการรองรับหากมีการระบาดในรอบต่อไป
         2. การพัฒนาวัคซีนโดยเฉพาะในระยะการทดสอบในสัตว์ทดลอง การทดสอบในมนุษย์หรือการเตรียมการด้านเทคโนโลยีเพื่อผลิตวัคซีนโรคโควิด-19
         3. การคาดการณ์ การติดตาม และการดำเนินงานเพื่อให้เข้าใจและรองรับหรือแก้ไขผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากโรคโควิด-19 ในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
         4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะติดเชื้อและขยะมูลฝอยทั่วไปที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19
 
          ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว สามารถส่งข้อเสนอได้ที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/ NRIIS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 - วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด "คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System (NRIIS) สำหรับนักวิจัย" ได้ที่ URL: http://nriis.nrct.go.th/Manual.aspx สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2579-1370-9 ต่อ 607 
 

 

bursa escort bursa escort