ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


ประกาศให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2562
Posted by : Admin วันที่ : 30 ก.ค. 2562 16:26:37

สถาบันวิจัยเพื่อการลงทุน  ประกาศให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน และเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดทุนโดยรวม และสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการ รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2562 มีดังนี้

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ ให้การสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยด้านตลาดทุนแก่สถาบันการศึกษา สถาบันละ 30,000 บาท  โดยมีเงื่อนไขในการร่วมโครงการดังต่อไปนี้

  1. สถาบันการศึกษาจะต้องดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้กับอาจารย์ และนิสิต/นักศึกษา ในสังกัดได้รับทราบเป็นวงกว้าง อาทิเช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาทราบโดยทั่วกัน การจัดประกวดผลงานวิจัยภายในสถาบันการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ จะประชาสัมพันธ์โครงการนี้ ผ่านสื่อของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ ด้วย
  2. ผู้วิจัยหลัก (first author) ต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันดังกล่าวมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
  3. สถาบันการศึกษาจะต้องส่งหัวข้องานวิจัยภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 โดยสามารถส่งได้สถาบันละไม่เกิน 3 หัวข้อ ทั้งนี้ต้องเป็นงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนได้จริง และอยู่ในความสนใจของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจตลาดทุน ดังตัวอย่างในเอกสารแนบ 1
  4. ผู้วิจัยจะต้องส่งโครงร่างงานวิจัย (proposal) (โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4) ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 และนำเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ในช่วงปลายเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม 2562* (*วันที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
  5. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ จะประกาศรายชื่องานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนทุนในการทำวิจัยจำนวนไม่เกิน 10 เรื่อง ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2562* ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาหนึ่งๆ อาจมีโครงร่างงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกมากกว่า 1 เรื่อง หรืออาจไม่ได้รับการคัดเลือกเลยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ (*วันที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
  6. งานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการทางานวิจัยเรื่องละ 20,000 บาท เมื่อส่งมอบงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผู้ที่สนใจส่งหัวข้อการวิจัยดังกล่าว สามารถส่งหัวข้อและรายละเอียดโครงการได้ที่ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เพื่อที่ทางสถาบันวิจัยจะได้ส่งหัวข้องานวิจัยไปยังสถาบันวิจัยเพื่อตลาดลงทุนภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2009-9512, 9513, 9515, 9521 หรือ E-mail: CMRIscholarship@set.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

şahin k porno izle şahin k porno izle