ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / ทุนวิจัย


สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
Posted by : Admin วันที่ : 06 ธ.ค. 2561 10:58:08

????????สถาบันวิจัยขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร สมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 (รอบ 3)  ????????
 
คณาจารย์ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการเสนอขอรับทุน ได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัย URL:rri.rsu.ac.th เลือก ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย จากนั้นเลือกหัวข้อ ทุนวิจัย 
ผู้ที่สนใจขอรับทุนฯ ส่งเอกสารดังข้อ 1-3 ได้ภายในวันที่ 2 - 31 มกราคม 2562  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1. บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการ 1 ฉบับ (ลงนามผ่านจากคณบดีคณะ/วิทยาลัย)
2. มรส. 80 ข้อเสนอโครงการ (ใช้แบบฟอร์มเฉพาะขอรับทุนรอบ 3 เดือนมกราคม 2562 เท่านั้น) ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัดและได้ลงนามเรียบร้อย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง 1 และสำเนา 1 ฉบับ)
3. ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (Microsoft word) ส่งผ่านอีเมล์ สถาบันวิจัย rsurri@gmail.com
4. สำหรับโครงการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิจัยในคน และสัตว์ทดลอง กรุณายื่นขอจริยธรรมฯ พร้อมกับการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://rri.rsu.ac.th/downloadfile.php?lang=&idcate1=1
 
şahin k porno izle şahin k porno izle