ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / ทุนวิจัย


สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
Posted by : Admin วันที่ : 17 ส.ค. 2561 11:21:45

????????สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ????????
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตให้กับคณาจารย์และบุคลากร 
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบประกาศ มรส. ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย มรส. พ.ศ. 2557 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการเสนอขอรับทุน ได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัย URL:rri.rsu.ac.th เลือก ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย จากนั้นเลือกหัวข้อ ทุนวิจัย 
ผู้ที่สนใจขอรับทุนฯ ส่งเอกสารดังข้อ 1-3 ได้ภายในวันที่ 3 - 28 กันยายน 2561  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1. บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการ 1 ฉบับ (ลงนามผ่านจากคณบดีคณะ/วิทยาลัย)
2. มรส. 80 ข้อเสนอโครงการ (ใช้แบบฟอร์มเฉพาะขอรับทุนรอบ 2 เดือน กันยายน 2561 เท่านั้น) ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัดและได้ลงนามเรียบร้อย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง 1 และสำเนา 1 ฉบับ)
3. ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (Microsoft word) ส่งผ่านอีเมล์ สถาบันวิจัย rsurri@gmail.com
 
bursa escort bursa escort