News

News / External / Academic conference


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8
Posted by : Admin Academic conference Share Facebook

✳สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเลื่อมล้ำของสังคม" ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อนำเสนอสามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-3272-0536-543 ต่อ 1079-1084

 

Last of News Academic conference


bursa escort bursa escort