News

News / External / Academic conference


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563
Posted by : Admin Academic conference Share Facebook

✳มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย และข้อค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference/ ส่งผลงานภายในวันที่ 30 พฤษจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2504-7589 หรือ E-mail: stouconference@gmail.com 

 

Last of News Academic conference


bursa escort bursa escort