ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบ E-journal
Posted by : Admin วันที่ : 27 มี.ค. 2560 19:34:40

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบ E-journal เนืองจากได้ลดจำนวนการผลิตรูปเล่มเพื่อลดปริมาณกระดาษ และเน้นการเผยแพร่วารสารผ่านเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นแลเข้าถึงข้อมูลวารสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดรสามารถเข้าดาวน์โหลดบทความและสามารถส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ได้ที่ www.journal.nu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-5596-8840 หรือ E-mail : naresuanjournal@gmail.com  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

şahin k porno izle şahin k porno izle