อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


[2562] โครงการอบรม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สายสังคมศาสตร์
Posted by : Admin วันที่ : 23 ก.ย. 2562 18:29:08

โครงการอบรม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สายสังคมศาสตร์
วิทยากร: ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล จากภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1-702 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

เอกสารโครงการ

เอกสารประกอบการอบรม ชุดที่ 1

เอกสารประกอบการอบรม ชุดที่ 2

 

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :