Activities

News


[2562] โครงการอบรม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สายสังคมศาสตร์
Posted by : Admin Date: 23 September 2019 18:29:08 Share Facebook

โครงการอบรม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สายสังคมศาสตร์
วิทยากร: ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล จากภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1-702 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

เอกสารโครงการ

เอกสารประกอบการอบรม ชุดที่ 1

เอกสารประกอบการอบรม ชุดที่ 2

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

şahin k porno izle şahin k porno izle