อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


[2562] โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
Posted by : Admin วันที่ : 16 ส.ค. 2562 09:30:16

โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

โดยวิทยากร คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และ ดร.สุมามาลย์ ปานคำ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 6-200 อาคาร Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :