Activities

News


[ปี 2561] โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Posted by : Admin Date: 31 May 2019 12:04:12 Share Facebook

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยนโยบายในระบบวิจัยของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี มีหน้าที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม และรายเทคโนโลยี แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่เหมาะสม แนวทางการกำกับดูแลด้าน มาตร จริยธรรม การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยตลอดจนติดตามวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและเทคโนโลยีการจัดทำดัชนีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยนั้น วช. ได้มีการสร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รวมถึงการพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

bursa escort bursa escort