Activities

News


[ปี 2561] เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อให้ได้รับทุน
Posted by : Admin Date: 26 October 2018 13:59:20 Share Facebook

เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อให้ได้รับทุน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 1-702 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

şahin k porno izle şahin k porno izle