อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


(ปี 2560) โครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์
Posted by : Admin วันที่ : 13 มิ.ย. 2561 15:43:54

โครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ พญ. พรรณแข มไหสวริยะ และคณะ ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 7-100 (ชั้น 7) อาคารหอสมุด (ตึก 7) มหาวิทยาลัยรังสิต 

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

bursa escort bursa escort