Activities

News


(ปี 2560) โครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์
Posted by : Admin Date: 13 June 2018 15:43:54 Share Facebook

โครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ พญ. พรรณแข มไหสวริยะ และคณะ ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 7-100 (ชั้น 7) อาคารหอสมุด (ตึก 7) มหาวิทยาลัยรังสิต 

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

şahin k porno izle şahin k porno izle