อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


(ปี 2560) หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำงานวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Posted by : Admin วันที่ : 13 มิ.ย. 2561 15:44:21

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560  

ณ ห้อง 12-501 และ 12-502 ตึก 12 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา  ของมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการขอความยินยอม การวิจัยในกลุ่มอ่อนแอ และการรักษาความลับการประเมินประโยชน์ต่อความเสี่ยง  จริยธรรมการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ประโยชน์ทับซ้อนในการวิจัย ทำไมต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับคณะ/สถาบัน ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เอกสารโครงการ

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

bursa escort bursa escort