Activities

News


[ปี 2559] เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access รุ่นที่ 3
Posted by : Admin Date: 15 September 2016 16:18:57 Share Facebook

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access รุ่นที่ 3 โดยวิทยากร อาจารย์สุมนา เกษมสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันอังคารที่ 13 เดือนกันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11-905 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11 ) มหาวิทยาลัยรังสิต

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

bursa escort bursa escort