Activities

News


[ปี 2559] เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access
Posted by : Admin Date: 15 September 2016 15:19:29 Share Facebook

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access โดยวิทยากร อาจารย์สุมนา เกษมสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนสิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11-905 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11 ) มหาวิทยาลัยรังสิต

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

şahin k porno izle şahin k porno izle