อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


[ปี 2558] เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP”
Posted by : Admin วันที่ : 03 ต.ค. 2559 14:19:07

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ภญ.โสภิต ธรรมอารี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว เมื่อวันที่ 17 – 18 เดือน พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้อง Slope A, B อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (12) มหาวิทยาลัยรังสิต

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

ข่าวกิจกรรมล่าสุด