Report Of The Quality Assurance

Report Of The Quality Assurance / Download Documents of Each Year / -543รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2561


      ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering - Technology)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suthisripok,T.,Wongrattanapornkul,C.,Poonyaniran,S.,Kanchanaharuthai,A..(2561).Nonlinear disturbance observer based backstepping-like control for active surpension systems.International Journal of Innovative Computing Information and Control .(2561):0. ผศ.ต้องจิตร สุทธิศรีปก
Tongchit Suthisripok
1.00
2 Kanchanaharuthai,A.,Mujjalinvimut,E..(2561).A composite nonlinear controller for higher-order models of synchronous generators under external disturbances.International Journal of Innovative Computing Information and Control .(2561):. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanaharuthai
1.00
3 Suthisripok,T.,M. Fillon.,H. Liang.,W.M. Liu..(2561).The impact of biodiesel B100 on a small agricultural diesel engine.Tribology International.(2561):. ผศ.ต้องจิตร สุทธิศรีปก
Tongchit Suthisripok
1.00
4 Kanchanaharuthai,A.,Mujjalinvimut,E..(2561).An improved backstepping sliding mode control for power system with superconducting magnetic energy storage system.International Journal of Innovative Computing, Information and Control .(2561):. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanaharuthai
1.00
5 Kanchanaharuthai,A.,Mujjalinvimut,E..(2561).A nonlinear controller for power system with STATCOM based on backstepping and rapid-convergent differentiator.International Journal of Innovative Computing,information and Control.(2561):. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanahruthai
0.40
            คณะเทคนิคการแพทย์ (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Powthong,P.,Suntornthiticharoen,P..(2561).Isolation and Characterization of biosurfactant producing bacteria isolated from agriculture area in Thailand.Bulgarian Journal of Agricultural Science.(2561):0. ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง
Asst.Prof.Dr.Pannapa Powthong
0.80
2 Jantrapanukorn,B.,Powthong,P.,Luprasong,C..(2561).In vitro biological properties of crude methanol extract from mushroom : Flammulina velutipes (golden needle mushroom).Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research.(2561):. นางสาวบาจรีย์ จันทราภาณุกร
Bajaree Jantrapanukorn
0.80
3 Pasharawipas,T..(2561).Problem and solution concerning viral vaccine.Problem and solution concerning viral vaccine.(2561):. ศ.ดร.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
Pro.Dr.Tirasak Pasharawipas
0.40
            คณะวิทยาศาสตร์ (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chayaburakul,K.,Rotjanakunnatam,B..(2561).1.Develping the conceptual instructional design with inquiry-based instruction model of secondary students at the 10th grade level on digestion system and cellular degradation issue .American Institute of Physic (AIP) ISET (International conference for Science Educators and teachers (ISET) 2017.(2561):0. รศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล
Assoc.Prof.Dr.Kanokporn Chayaburakul
0.80
2 Chayaburakul,K.,Rotjanakunnatam,B..(2561).2. Using the mixed media according to internet-based on the instructional multimedia for developing student'learning achievements in biology coorse on foundational cell issure of secondary students at the 10th grade level in Rangsit university demonstration school.American Institute of Physic (AIP) ISET (International conference for Science Educators and teachers (ISET) 2017.(2561):. รศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล
Assoc.Prof.Dr.Kanokporn Chayaburakul
0.00
3 Chayaburakul,K.,Rotjanakunnatam,B..(2561).3. Comparisons between student's learning achievements of their conventrional instruction and the science technology and social conceptual instructional design system issue of secondary students at the 10th grade level .American Institute of Physic (AIP) ISET (International conference for Science Educators and teachers (ISET) 2017.(2561):. รศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล
Assoc.Prof.Dr.Kanokporn Chayaburakul
0.00
4 Sirikulchavanonta,V.,Tantiwetrueangdet,A..(2561).Occurrence of P392L Mutation in Ethnic Thai with Chinese Descent .Journal of Medical Association of Thailand.(2561):. วรชัย ศิริกุลชยานนท์
Vorachai Sirikulchavanonta
0.80
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suksaeree,J.,Karnsopa,P.,Wannaphruek,N.,Prasomkij,J.,Panrat,K.,Monton,C.,Pichayakorn.,W..(2561).2. Formulation and Characterization of Topical Anti-Acne Spot Gel containing Herbal.Journal of Polymers and the Environment .(2561):0. ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Asst. Prof Dr.Jirapornchai Suksaeree
0.00
2 Suksaeree,J.,Karnsopa,P.,Wannaphruek,N.,Prasomkij,J.,Panrat,K.,Monton,C.,Pichayakorn.,W..(2561).Use of isolated pectin from a Cissampelos pareira-based polymer blend matrix for the transdermal delivery of nicotine .Journal of Polymers and the Environment .(2561):0. ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Asst. Prof Dr.Jirapornchai Suksaeree
1.00
3 Leelawat,S.,Leelawan,K..(2561).Cytokine Secretion of Peripheral Blood Mononuclear Cells by Hydnocarpus anthelminthicus Seeds.Journal of Tropical Medicine.(2561):0. ผศ.ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์
Surang Leelawat
1.00
4 Hasatsri,S.,Pitiratanaworanat,A.,Swangwit,S..(2561).Comparison of the Morphological and Physical Properties of Different Absorbent Wound Dressings.Dermatology Research and Practice .(2561):0. อ.ดร.ภญ.สุคนธา หาสาสน์ศรี
Sukhontha Hasatsri
1.00
5 Samprasit,W.,Chamsai,B..(2561).Development of fast-release piroxicam/polyethylene glycolcapsules by solid dispersion and curing using full factorialdesign .Tropical Journal of Pharmaceutical Research.(2561):0. อ.ดร.ภญ.วิภาดา สัมประสทธิ์
Dr.Wipada Samprasit
0.80
6 Harikarnpakdee,S., Chuchote,C. .(2561).Oviposition Deterrent Efficacy and Characteristics of a Botanical Natural Product, Ocimum gratissimum (L.) Oil-Alginate Beads, against Aedes aegypti (L.) .The Scientific World Journal.(2561):. อาจารย์ศราพร หริการภักดี
Saraporn Harikarnpakdee
0.80
7 Saingam,W.,Sakunpak,A..(2562).Development and validation of reverse phase high performance liquid chromatography method for determination of delta-9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol in oromucosal spray from cannabis extract.Brazilian Journal of pharmacognosy.(2562):. นางสาววรวรรณ สายงาม
Miss Worawan Saingam
1.00
            คณะดิจิทัลอาร์ต (Humanity - Social)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chujitarom,W.,Piriyasurawong,P..(2561).Animation Augmented Reality Book Model (AAR Book Model) to Enhance Teamwork .International Education Studies.(2561):. อาจารย์วรรณพร ชูจิตารมย์
Wannaporn Chujitarom
0.80
2 Chujitrarom,W..(2561).Development of STEAM Digital Storytelling Model to Create Digital Economy Innovation for Art Education..The International Journal of Design Education.(2561):. นางสาววรรณพร ชูจิตารมย์
MissWannaporn Chujitrarom
1.00
            วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suvarnaphaet,P.,Pechprasarn,S..(2561).Enhancement of Long-Range Surface Plasmon Excitation, Dynamic Range and Figure of Merit Using a Dielectric Resonant Cavity.Sensors.(2561):. ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
Dr.Suejit Pechprasarn
1.00
2 Suvarnaphaet,P.,Pechprasarn,S..(2561).Quantitative Cross-Platform Performance Comparison between Different Detection Mechanisms in surface Plasmon Sensors for Voltage Sensin.Sensors.(2561):. ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
Dr.Suejit Pechprasarn
1.00
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering - Technology)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 SooKsatra,S.(2561).Simulation of Resonant Converter Using Mathematical Model - A Case of Series Resonant Converter.International Conference on Electrical Engineering/Electronics,Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2018).0.Thailand.. 18-20 July 2018 อาจารย์สมบูรณ์ ศุขสาตร
Somboon Sooksatra
0.40
2 Subsingha,W.,Amornpitakwattana,A..(2561).Investigation in Inherent Robustness Control of Diode Clamped Three Level Inverter.ECTI-CON 2018.0.Thailand.. 18-20 July 2018 ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์
Wanchai Subsingha
0.40
3 Phoophuangpairoj,R.(2561).Developing an Accelerometer-based Mobile Application to Aid Knee Extension Exercise.International Workshop on Big Data Analytics (IWBDA2018).0.Malaysia.. 23-26 July 2018 ผศ.ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์
Rong Phoophuangpairoj
0.40
4 .(2561).1.Mix Solar Drying System for Drying of Pineapple...Thailand..  ผศ.ดร.ศิริกุล จันทร์สว่าง
Asst.Dr.Sirikul Chunsawang
0.40
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Engineering - Technology)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Srisa-an,C.,.(2561).RSUIS model for The Entrepreneurship Education in Thailand.International Universal Academic Cluster International Autumm Conference in Osaka .0.Japan.. 10-12 October 2018 ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
Chetneti Srisa-an
0.40
2 Praditteera,M.(2561).Information Literacy Promotion and its Impact in Academic Library.INTE2018 International Conference on New Horizons in Education, 18-20 July 2018.0.France.. 18-20 July 2018 ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
Malivan Praditteera
0.40
            คณะบัญชี (Humanity - Social)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Terdpaopong,K.,Visedsun,N.,Nitirojntanad,K.,Sandhu,K..(2561).Advancement of the Management Accounting Practices of Large Thai Manufacturing Companies.APMAA 2018 Conference..Japan..  ผศ.ดร.คณิตศร เทอดผ่พงศ์
Asst.Prof.Dr.Kanitsorn Terdpaopong
0.40
            คณะวิทยาศาสตร์ (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sirikulchayanonta,V.,Hongsmatip,P.,Wattanapaiboon,K. .(2561).Rosai-Dorfman Disease of talus bone, a rare case.Internationalskeletalsociety 45th Annual Meeting.0.Germany.. 22-28 September 2018 ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
Vorachai Sirikulchayanonta
0.40
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suksaeree,J.,Chuchote,C..(2561).1.Swelling Properties of Propranolol HCI-Loaded Polyvinyl Alcohol-Graft-Lactic Acid Hydrogel Films .International Conference on Design, Mechanical and Material Engineering (D2ME2018).0.Thailand.. 27-29 September 2018 ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Asst. Prof Dr.Jirapornchai Suksaeree
0.40
            วิทยาลัยรัฐกิจ (Humanity - Social)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Pootrakool,K.,Vivatthanaporn,A..(2561).Policy and practices for the ASEAN Community Offenders.3rd International Conference on New Findings in Humanities and Social Sciences..Brussels, Belgium..  รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
Assoc.Prof.Pol.Lt.Col.Dr.KrisanaPhong Pootrakool
0.40
            วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Puttasakul,T.,Pumjaroen,K.,Trakunjanthrasiri,T.,Auttakunchai,J..(2561).Evaluation of Human Hand Movement for Office Syndrome.ECTI-CON 2018.0.Thailand.. 18-20 July 2018 อาจารย์ทัศวรรณ พุทธสกุล
Tasawan Puttasakul
0.40
2 Pechprasarn,S.,Melnikov,A.,Terry WK Chow.,Michael G. Somekh..(2561).Widefield confocal microscope for surface wave k-vector measurement.19th EuroSciCon Conference on Nanotechnology..Netherlands..  ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
Dr.Suejit Pechprasarn
0.40
          นำเสนอภาคโปสเตอร์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering - Technology)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sampranpiboon,P..(2561).Dye adsorption from industrial wastewater onto Temper grass activated carbon...Thailand..  ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
Asst.Prof.Dr.Panida Sampranpiboon
0.40
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chowjarean,V.,Kumnerdnon,P..(2561).Development of oil-in-water and water-in-oil microemulsion from grammatophyllum speciosum extract for an anti-wrinkel cosmeceutical product.IFSCC Congress 2018.0.Germany.. 14-22 September 2018 อาจารย์วีริสา เช้าเจริญ
Verisa Chowjarean
0.40
2 Harikarnpakdee,S.,Chuchote,C..(2561).Development of oil-in-water microemulsion of psidium guajava (L.) essential oil for anti-acne topical delivery system .IFSCC Congress 2018.0.Germany.. 14-22 September 2018 อาจารย์ศราพร หริการภักดี
Saraporn Harikarnpakdee
0.40
3 Theanphong,O.,Jenjittikul,T.,Mingvanisn,W..(2561).Essential oils composition of 9 Curcuma from Thailand : A chemotaxonomic approach.The 8th International Zingiberales Symposium 2018.0.Singapore.. 22-28 July 2018 อ.ดร.ภญ.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์
Orawan Theanphong
0.40
            คณะรังสีเทคนิค (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sa-ing,V.,Shevaruangroj,T.,Auethavekiata,S..(2561).Metal Artifact Reduction by Mapping MR into CT information.The IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS-MIC)..Australia..  ดร.วีระ สอิ้ง
Vera Sa-ing
0.40
      รางวัลตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering - Technology)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suthisripok,T.,Semsamran,P..(2561).Tribology International.Tribology International.(Vol.128):397-409. ผศ.ต้องจิตร สุทธิศรีปก
Asst.Prof.Tongchit Suthisripok
3.25
2 Suthisripok, T., Wongrattanapornkul, C., Poonyaniran, S., Kanchanaharuthai, A..(2561).Nonlinear disturbance observer based backstepping-like control for active suspension systems.International Journal of InnovativeComputing, Information and Control .(Vol.14 NO.6):. ผศ.ต้องจิตร สุทธิศรีปก
Tongchit Suthisripok
0.00
3 Kanchanaharuthai,A.,Mujjalinvimut,E..(2561).A composite nonlinear controller for higher-order models of synchronous generators under external disturbances.International Journal of Innovative Computing Information and Control .(15(2)):. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanaharuthai
1.00
            คณะเทคนิคการแพทย์ (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jantrapanukorn, B., Powthong, P., Luprasong, C..(2561).In vitro Biollgical Properties of Crude Methanol Extract from Mushroom; Flammulina Velutipes (Golden Needle Mushroom).Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research .():. อ.บาจรีย์ จันทราภาณุกร
Bajaree Jantrapanukorn
0.00
2 Powthong, P., Suntornthiticharoen, P..(2561).Isolation and characterization of biosurfactant-producing bacteria isolated from agriculture area in Thailand.Bulgarian Journal of Agricultural Science.(Vol.4 NO.24):623-630. ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง
Pannapa Powthong
0.00
3 Boonsilp, S., Kritsiriwuthinan, K..(2561).Genotyping of the pvmdr1 Gene in Plasmodiumvivax Isolates from Endemic Areas of Thailand.Medical Association of Thailand.(Vol.101 NO.8):. รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศริวุฒินันท์
Kanyanan Kritsiriwuthinan
0.00
4 Suriyaprom, K., Kaewprasert, S., Putpadungwipon, P., Namjuntra, P., & Klongthalay, S..(2561).Association of antioxidant status and inflammatory markers with metabolic syndrome in Thais.Journal of Health, Population and Nutrition.(38(1)):. รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
Assoc. Prof. Dr. Kanjana Suriprom
1.00
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Engineering - Technology)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Netinant, P., & Wong-In, S..(2561).Designing an examinee personal verification system using biometric technology.Journal of Current Science and Technology.(Vol. 8):75-86. รศ.ดร. ปณิธิ เนตินันทน์
Assoc. Prof. Dr. Paniti Netinant
0.80
2 Rukhiran, M., & Netinant, P..(2561).Design of house bookkeeping software components based on separation of concerns.Journal of Current Science and Technology.(Vol. 8(1)):21-31. รศ.ดร. ปณิธิ เนตินันทน์
Assoc. Prof. Dr. Paniti Netinant
0.80
            คณะวิทยาศาสตร์ (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Maneechakr,P.,Chaturatphattha,P.,Karnjanakom,S..(2561).Adsorption behavior of As(V) from aqueous solution by using Fe3+ MnO4 - modified activated carbon (Leucaena Leucocephala (Lam) de Wit).Research on Chemical Intermediates (RINT).():3547. รศ.ปัญญา มณีจักร์
Panya Maneechakr
1.00
2 Kanchanaphum,P..(2561).Identification of human DNA by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) technique combined with white ring precipitation of Cu (OH)2.Songklanakarin Journal of Science and Technology.(Vol.40):. ผศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ
Assist.Prof.Dr.Panan Kanchanaphum
1.00
3 Sirikulchayanonta, V. , Tantiwetrueangdet, A..(2561).Occurrence of P392L Mutation in Ethnic Thai with Chinese Descent Paget’s Disease.Journal of the Medical Association of Thailand.(Vol.8):1009 - 1013. ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
Prof. vorachai Sirikulchayanonta M.D.
0.00
4 Mameechakr, P., Karnjankom, S. .(2561).Selective conversion of fructose into 5-ethoxymethlfurfural over green catalyst .research on chemical intermediates.():. รศ.ปัญญา มณีจักร์
Pamya Mameechakr
0.00
5 Vichaibun, V., Khananurak, K., & Sophonnithiprasert, T. .(2561).Comparative analysis of plasma total antioxidant capacity in patients with hyperglycemia and hyperglycemia plus dyslipidmia.Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, Elsevier.(Vol. 13(1)):90-94. ดร. วิรุฬห์ วิชัยบุญ
Dr. Virun Vichaibun
0.00
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Srilacorn,C.,Choosathan,A.,Seesuthok,A.,Kongna,S.,Kotirum,S..(2561).Resveratrol has not been proven its enhancement of the physical activity among user : a systematic review and meta-analysis study.Journal of Functional Foods .(Vol.46):475-481. อาจารย์สุรชัย โกติรัมย์
Surachai Kotirum
1.00
2 Hasatsri,S.,Pitiratanaworanat,A.,Swangwit,S.,Boochakul,C.,Tragoonsupachau,C..(2561).Comparison of the Morphological and Physical Properties of Different Absorbent Wound Dressings.Dermatology Research and Practice.():. อ.ดร.ภญ.สุคนธา หาสาสน์ศรี
Sukhontha Hasatsri
1.00
3 Chamsai,B.,Samprasit,W..(2561).Development of fast-release piroxicam/polyethylene glycolcapsules by solid dispersion and curing using full factorialdesign.Tropical Journal of Pharmaceutical Research .(Vol.17):6. อ.ดร.ภญ.วิภาดา สัมประสิทธิ์
Dr.Wipada Samprasit
0.80
4 Leelawat,S.,Leelawat,k..(2561).Cytokine Secretion of Peripheral Blood Mononuclear Cells by Hydnocarpus anthelminthicus Seeds .Journal of Tropical Medicine.(Vol.2018):. ผศ.ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์
Surang Leelawat
1.00
5 Suksaeree,J.,Karnsopa,P.,Wannaphruek,N.,Prasomkij.,J.,Panrat,K.,Pichayakorn,W..(2561).Thansdermal delivery of nicotine using pectin isolated from durian fruit-hulls-based polymer blends as a matrix layer.Journal of Polymers and the Environment .(Vol.8):1. ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Jirapornchai Suksaeree
1.00
6 Theanphong,O.,Jenjittikul,T.,Mingvanish,W.,Raggsihirunrat,K..(2561).Phylogenetic relationships of Kaempferia plants based on inter-simple sequence repeat fingerprints.Songklanakarin Journal of Science and Technology.(Vol.40):3. อ.ดร.ภญ.อรวรรณ เฑียร์พงษ์
Orawan Theanphong
1.00
7 Samprasit,W.,Akkaramongkolporn,P.,Jaewjira,S.,Opanasopit,P..(2561).Design of alpha mangostin-loaded chitosan/alginate controlled-releasw nanoparticles using genipin as crosslinker.Journal of Drug Delivery Science and Technology .(Vol.46):312-321. อ.ดร.ภญ.วิภาดา สัมประสิทธิ์
Wipada Samprasit
1.00
8 Monton,C.,Luprasong,C.,Suksaeree,J.,Songsak,T..(2561).Validated high performance liquid chromatography for simultaneous determination of stability of madecassoside and asiaticoside in film forming polymeric dispersions.Revista Brasileira de Farmacognosia (Brazilian Journal of Pharmacognosy).(Vol.28):3. ภญ.จิตรดี ลุประสงค์
Chitradee Luprasong
1.00
9 Suksaeree,J.,Karnsopa,P.,Wannaphruek,N.,Prasomkij.,J.,Panrat,K.,Monton,C.,Pichayakorn,W..(2561).Use of isolated pectin from a Cissampelos pareira-based polymer blend matrix for the transdermal delivery of nicotine.Journal of Polymers and the Environment .(Vol.9):1. ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Asst.Prof.Dr.Jirapornchai Suksaeree
1.00
10 Chamsai,B.,Samprasit,W..(2561).In vitro Characterization of Matrix-Controlled Release Ambroxol Capules Containing Lipophilic Excipients.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS).(Vol.41):. อ.ดร.ภญ.เบญจวรรณ แจ่มใส
Dr.Benchawan Chamsai
0.80
11 Samprasit,W.,Chamsai,B..(2561).Release Behaviors and Kinetics of Ambroxol Sustained Release Matrix Tablets.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS).(Vol.41):. อ.ดร.ภญ.วิภาดา สัมประสิทธิ์
Dr.Wipada Samprasit
0.80
12 Suksaeree, J., Prasomkij, J., Panrat, K., Pichayakorn, W..(2561).Comparison of Pectin Layers for Nicotine Transdermal Patch Preparation.Advanced Pharmaceutical Bulletin .(Vol.8 NO.3):. ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Jirapornchai Suksaeree
0.00
13 Aiamsa-ard, T., Phetmanee, T., Lukkunaprasit, T..(2561).Antihypertensive effect of MCHF in L-NAME induced hypertensive rats.Journal of Current Science and Technology (JCST).(Vol.8 NO.1):. ดร.ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด
Tipsuchon Aiamsa-ard
0.00
14 Madaka, F., Charoonratana, T..(2561).Angiotensin-converting enzyme inhibitory activity of Senna garrettiana active compounds: Potential markers for standardized herbal medicines.Pharmacognosy Magazine.(Vol.14):335-339. ผศ.ดร.ภก.ทศธน จรูญรัตน์
Tossaton Charoonratana
0.00
15 Harikarnpakdee, S., Chuchote, C..(2561).Oviposition Deterrent Efficacy and Characteristics of a Botanical Natural Product, Ocimum gratissimum (L.) Oil-Alginate Beads, against Aedes aegypti (L.),.The Scientific World Journal.():. ดร.ศราพร หริการภักดี
Saraporn Harikarnpakdee
0.00
16 Chuchote, C..(2561).Accelerated Stability Testing of a Polyherbal Transdermal Patches Using Polyvinyl Alcohol and Hydroxypropyl Methylcellulose as a Controlling Polymer Layer.Journal of Polymers and the Environment.(Vol.26 No.10):4056-4062. ภญ.ชมนภัส ชูโชติ
Chomnapas Chuchote
1.00
17 Saingam, W. & Sakunpak, A..(2561).Development and validation of reverse phase high performance liquid chromatography method for determination of delta-9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol in oromucosal spray from cannbis extract.Brazilian Journal of Pharmacognosy.(Vol.28 No.5):669-672. วรวรรณ สายงาม
Worawan Saingam
1.00
18 Harikarnpakdee, S., Chowjarean, V..(2561).Grammatophyllum speciosum Ethanolic Extract Promotes Wound Healing in Human Primary Fibroblast Cells.International journal of cell biology.(2018):001-006. ดร.วีริสา เช้าเจริญ
Verisa Chowjarean
1.00
19 Suksaeree, J., Thuengernthong, A., Pongpichayasiri, K., Maneewattanapinyo, P., Settharaksa, S., & Pichayakorn, W. .(2561).Formulation and Evaluation of Matrix Type Transdermal Patch Containing Silver Nanoparticles.Journal of Polymers and the Environment.(26(12)):4369-4375. ดร.ภัททวัฒน์ มณีวัฒนภิญโญ
Dr. Pattwat Maneewattanapinyo
1.00
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Dangmanee,N..(2561).Probiotic properties os Lactobacillus pentosus GP6 isolated from fermented ground pork.Journal of Current Science and Technology.(Vol.8):. ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี
Dr.Nattakan Dangmanee
0.00
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Wattanasirmkit, K., & Charasseangpaisarn, T. .(2561).Effect of Different Cleansing Agents and Adhesive Resin on Bond Strength of Contaminated Zirconia.Journal of Prosthodontic Research.():. อ.ทพ.ทักษ์สิทธิ์ จรัสแสงไพศาล
Taksid Charasseangpaisarn
1.00
            คณะดิจิทัลอาร์ต (Humanity - Social)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chujitarom, V..(2561).Development of STEAM Digital Storytelling Model to Create Digital Economy Innovation for Art Education.The Intermational Jourmal of Design Education.(Vol.12 NO.7):. อ.วรรณพร ชูจิตารมย์
Wannaporn Chujitarom
0.00
            สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (Humanity - Social)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Siriwato,S..(2561).Sexual Assault VictimiZation Surver in Thailand.Rangsit Journal of Social Scienced ad Humanities.(Vol.5):. ดร.ศศิภัทรา ศิริวาโท
Sasiphattra Siriwato
0.00
            วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Science - Health)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Pechprasarn,S.,Terry W.K.Chow.,Michael G. Somekh..(2561).Application of confocal surface wave microscope to self-calibrated attenuation coefficient measurement by Goos-Hanchen phase shift modulation.Scientific Reports.(Vol.8):8547. ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชรประสาน
Suejit Pechprasarn
1.00
2 Tanadchangsaeng,N.,Kitmongkolpaisarn,S.,Boonyagul,S..(2561).Chemomechanical and morphological properties with proliferation of keratinocyte cells of electrospun poyhydroxyalkanoate fobers incorpotated with essential oil.Polymers for Advanced Technologies.(Vol.29):2364-2372. ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง
Nuttapol Tanadchangsaeng
1.00
3 Phurkhao, P..(2561).Transient reponse of an infinite row of collinear Griffith cracks in a saturated porous medium.Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Elsevier.(Vol. 99):205-216. พิชญา เผือกขาว
Pichaya Phurkhao
1.00


bursa escort bursa escort