การเผยแพร่ผลงาน

การเผยแพร่ผลงาน / รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี / ประจำปีการศึกษา2560รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2560


      ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kanchanaharuthai, A. & Mujjalinvimut, E..(2560).Application of adaptive synergetic control to power systems with Superconducting magnetic energy storage system.International Journal of Innovative Computing, Information and Control.():pp. 1-12. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanaharuthai
1.00
2 Kanchanaharuthai, A. & Mujjalinvimut, E..(2560).An adaptive sliding mode controller design for power systems with STATCOM.International Review of Automatic Control .():. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanaharuthai
1.00
3 Kanchanaharuthai, A. & Mujjalinvimut, E..(2560).Nonlinear Disturbance Observer-based Backstepping Control for a dual excitation and steam-valving system of synchronous generators with external disturbances.International Journal of Innovation Computing, Infornational and Control .(xx(0x)):. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanaharuthai
1.00
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kritsiriwuthinan, K. Choosang, K. & Sunantaraporn, S..(2560).Evaluation of Two Nested PCR-Based Diagnostic Assays for Plasmodium Falciparum Infection.Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research.(10(10)):. รศ.กัญญนันท์ กฤษศิริวุฒินันท์
Kanyana Kritsiriwuthinan
0.80
2 Kitvatanachai, S. & Rhongbutsri, P..(2560).Using Mini Parasep� SF to determine intestinal parasitic infections comparing to conventional methods in gardener of Chanthaburi Province, Thailand.Asian Pacific Journal of Tropical Disease.(7(8)):. รศ.ดร.สิริมา กิจวัฒนชัย
Sirima Kitvatanachai
0.80
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Buachoom, W..(2560).Simultaneous relationship between performance and executive compensation of Thai non-financial firms.Asian Review of Accounting .(25(3)):. ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม
Wonlop Buachoom
0.80
            วิทยาลัยนานาชาติ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Komenkul, K.& Kiranand< S..(2560).Aftermarket Preformance of Health Care and Biopharmaceutical IPOs: Evidence From ASEAN Countries.Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing .(54):. ดร.กุลบุตร โกเมนกุล
Kulabutr Komenkul
0.40
            วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Pongruengkiat, W. & Pechprasarn, S..(2560).Whispering-Gallery Mode Resonators for Detecting Cancer.Sensors.(17(9)):. ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
Suejit Pechprasarn
1.00
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chutatape, O., Naonueng, K. & Phoophuangpairoj, R..(2560).Detection of Improper Postures Leading to Dislocation of Hip Prosthesis by a Smartphone.International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2017)..Thailand.. 27-30 June, 2017 รศ.ดร.โอภาส จุฑาเทพ
Opas Chutatape
0.40
2 Yoiyod, P..(2560).Complex Relative Permittivity Analysis for Monitoring Watermelon.2017 22th International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP)..Thailand.. 30 Oct-2 Nov, 2017 อาจารย์ไพบูลณ์ ย้อยหยด
Paiboon Yoiyod
0.40
3 Ngamjanyaporn, P. Kittiyanpunya, C. & Krairiksh, M..(2560).A switch-beam circular array antenna using pattern reconfigurable Yagi-Uda antenna for space communications.2017 International Symposium on Antennas and Propagation..Thailand.. 30 Oct-2 Nov, 2017 ดร.ไพศาล งามจรรยาภรณ์
Phaisan Ngamjanyaporn
0.40
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Srisa-An, C..(2560).Design of Competency-Based e-Learning using Priority Need Index and Association Rule Technique.International Conference on Education, Psychology, and Organizational Behavior..Japan.. 8-10 August, 2017 ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
Chetneti Srisa-An
0.40
2 Sooksatra, S..(2560).Applying Mathematical Model for System Simulation Using Euler Method .International Conference on Information Technology and Computer Sciences..Japan.. 5-6 August, 2017 ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร
Somboon Sooksatra
0.40
3 Sooksatra, S..(2560).General Approach to Mathematical Model for System Simulation Using Euler Method.International STEM Education Conference: iSTEM-Ed 2017..Thailand.. 12-14 July, 2017 ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร
Somboon Sooksatra
0.40
4 Praditteera, M..(2560).University Library's Role as A Quality Indicator of Acedemic Curriculum Quality Assurance.INTE2016 International Conference on New Horizons in Education, Berlin..Germany.. 17-19 July, 2017 ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
Malivan Praditteera
0.40
5 Jantavongso, S. & Nuansomsri, C..(2560).Knowledge Sharing Behaviors among Multidisciplinary Program students under the Thailand 4.0 Initiative.International Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2017)..Thailand.. 27-29 August, 2017 ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส
Suttisak Jantavongso
0.40
6 Chumwatana, T. & Chuayvhoo, I..(2560).Using Social Media Listening Technique for Monitoring Peoples's Mentions from Social Media: a Case Study of Thai Airline Industry.The 2nd International Conference on Knowledge Engineering and Applications..United Kingdom.. 21-23 October, 2017 ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
Todsanai Chumwatana
0.40
            คณะศิลปะและการออกแบบ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Mamilton, J. & Vatananan-Thesenvitz, R..(2560).Building a Medical Product Development Industry in an Emerging Economy.Portland International Center for Management of Engineering and Technology..USA.. 9-13, July 2017 Mr.Jeffrey c Mamilton
Jeffrey c Mamilton
0.40
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sugaraserani, S..(2560).Fair Value Accounting-Success or Waste on behalf of Efficient Information Viewpoint: Evidence from Thailand Emerging Stock market (MAI).16th FRAP Finance, Risk and Accounting Perspectives Conference running paprallel with its partner conference the 2nd SFI-Social and Sustainable Finance and Impact Investing Conference..United Kingdom.. 25-27 September, 2017 ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี
Supranee Sugaraserani
0.40
2 Terdpaopong, K. & Manapreechadeelert, P..(2560).Financial Stability of the Thai Industrial Estates: Post Historic 2011 Floods.TARC 2017 TRENDS IN ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE..Lithuania.. 4-6 October, 2017 ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
Kanisorn Terdpaopong
0.40
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Pisitkasam, P..(2560).Influences of Organization Resources on Capability of Logistical Information Technology and Its Impacts on Efficiency of Automotive Parts Manufacturers in Thailand.6th International Conference on Marketing and Retailing 2017 (6th INCOMaR 2017)..Thailand.. 22-24 November, 2017 ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
Phat Pisitkasam
0.40
2 Kowhakul, M..(2560).The Decision Making on Mutual Investment of Thai Investors.6th International Conference on Marketing and Retailing 2017 (6th INCOMaR 2017)..Thailand.. 22-24 November, 2017 ผศ.มุกดา โควหกุล
Mukda Kowhakul
0.40
3 Chuchep, P..(2560).Success Factors Affecting the Effective Management of the Electronics Parts Industry in Thailand: A Case of Manufacturers in the Industrial Promotion Zone, the Area of Prathumtani and Ayatthaya Province.6th International Conference on Marketing and Retailing 2017 (6th INCOMaR 2017)..Thailand.. 22-24 November, 2017 ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ
Piyaporn Chuchep
0.40
4 Liengpradit, P..(2560).e-Payment Behavior of People in Bangkok Metropolitan Region, Thailand.6th International Conference on Marketing and Retailing 2017 (6th INCOMaR 2017)..Thailand.. 22-24 November, 2017 ดร.ปาจรีย์ เหลี่ยงประดิษฐ์
Pajaree Liengpradit
0.40
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Wongwailikhit, K. .(2560).Use of integrated adsorbent-coagulant for the removal of paraquat pesticide residues.International Meeting of sedimentology 2017.. France.. 10-12 October, 2017 รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
Kanda Wongwailikhit
0.40
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Harikarnpakdee, S. & Sucontphunt, A..(2560).Development of Oil-in-water Microemulsion of Ocimum Gratissimum Essential Oil for Anti-Acne Topical Delivery System.24th Conderence of the International Federation of Societies of Cosmetic Chemists..Korea.. 23-25 October, 2017 ดร.ศราพร หริการภักดี
Saraporn Harikarnpakdee
0.40
2 Suksaeree, J..(2560).Mechanical Properties of Herbal patches from Chitosan-based Polymer Blends for Medical Applications.6th International Conference on Material Science and Engineering Technology..Korea.. 20-22 October, 2017 ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Jirapornchai Suksaeree
0.40
3 Kritsiriwuthinan, T. Songsak, T. Saignam, W. Settharaksa, S. Sueree, L. & Ruangrungsi, N..(2560).Long Term Stability of a Traditional Thai Antihypertensive Herbal Recipe.3rd International Conference on Natural Products Utilization (ICNPU-2017)..Bulgaria.. 18-21 October, 2017 ผศ.ดร.ทศธน จรูญรัตน์
Tossaton Charoonratana
0.40
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jayathavaj, V..(2560).Forecasting Thai Traditional Drugs Values Using Grey System Theory with Fractional Order Buffer Operator and Periodic Correction Models.The 5th International Conference on Applied Statistics 2017 (ICAS2017)..Thailand.. 5-8 July, 2017 ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช
Vadhana Jayathavaj
0.40
            วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Boonsiriwit, A. & Nienvitoon, S..(2560).Pomgranate Seed-Mixed Infusion: A win-win Solution for 21st Century Gourmet Bussiness and Connoisseurs.International Conference on Engineering and Natural Science 2017..Japan.. 22-25 August, 2017 อาจารย์อธิป บุญศิริวิทย์
Athip Boonsiriwit
0.40
            สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Poothakool, K..(2560).The study of policy proposal to solve road traffic accident in Thailand.260th International Conference on Economics and Social Science (ICESS)..Italy.. 20-21 September, 2017 ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
Krisanaphong Poothakool
0.40
            คณะเทคโนโลยีอาหาร (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chaethong, K..(2560).Development of Miang Kham (Savoury Leaf Wraps) Snack.International Conference on Food Science and Nutrition 2017 (ICFSN2017)..Malaysia.. 25-26 October, 2017 ดร.ขวัญหทัย แซ่ทอง
Kwanhathai Chaethong
0.40
2 Thephuttee, N. & Boonsiriwit, A..(2560).Modeling Tranfer of Staphylococus Aureus and Escherichia Coli during Raw Pork Slicing.International Conference of Food Science and Nutrituin 2017..Malaysia .. 25-26, October 2017 อาจารย์ณัฐ เทพหัตถี
Nut Thephuttee
0.40
            วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Thongpance, N. Chotikunnan, P. Pata, S. Thongked, S. Sangworasil, M. Matsuura, T. Pititeeraphab, Y. & Chotikunnan, K..(2560).The Application of PID Control to Robotic Head.The 10th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2017)..Japan.. 31 August - 2 September, 2017 รศ.นันทชัย ทองแป้น
Nuntachai Thongpance
0.40
2 Chotikunnan, P. Chotikunnan, P. Thongpance, N. Sangworasil, M. Pluemchan, T. Wannarat, P. & Teerasoradech, A..(2560).The Design and Construction of Surrounding Control System for The Rehabilitative Walker Using Mecanum Wheel.The 10th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2017)..Japan.. 31 August - 2 September, 2017 ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล โชติกุลนันทน์
Phichitphon Chotikunnan
0.40
3 Chotikunnan, K. Sangworasil, M. Chotikunnan, P. Matsuura, T. & Thongpance, N..(2560).Electric Wheelchair Simulation from Unity 3D for Controller Test.The 10th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2017)..Japan.. 31 August - 2 September, 2017 รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์
Manas Sangworasil
0.40
          นำเสนอภาคโปสเตอร์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chunsawang, S. & Singmi, P..(2560).Hydraulic Ram Pump.The 7th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference 2017..Thailand.. 18-20, October 2017 ผศ.ดร.ศิริกุล จันทร์สว่าง
Sirikul Chunsawang
0.40
2 Sampranpiboon, P..(2560).Adsorption of Chromium Ions from Aqueous Solution using Mangosteen Peels Activated Material.The 7th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference 2017..Thailand.. 18-20, October 2017 ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
Panida Sampranpiboon
0.40
            คณะเศรษฐศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kittiprapas, K..(2560).Happiness Determinants of different groups: A case study in Bangkok.46th International Business Research Conference..Australia.. 20-21 November, 2017 ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์
Sauwalak Kittiprapas
0.40
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kamkaen, N. & Tadtong, S..(2560).GC-MS Analysis of Various Ratios of Blended Essential Oils.48th International Symposium on Essential Oils (ISEO2017)..Hungary.. 10-13 September, 2017 รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น
Narisa Kamkaen
0.40


şahin k porno izle şahin k porno izle