การเผยแพร่ผลงาน

การเผยแพร่ผลงาน / รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี / ประจำปีการศึกษา2559รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559


      ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kanchanaharuthai, A., Mujjalinvimut, E..(2559).An adaptive backstepping coordinated excitation and STATCOM control of power systems.International Review of Electrical Engineering.(Vol.11(4)):391-398. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Assoc. Prof. Dr.Adirak Kanchanaharuthai
1.00
2 Kanchanaharuthai, A., Mujjalinvimut, E..(2559).A Backstepping-Like Coordinated Excitation and SVC Controller Design of Power Systems.WSEAS Transactions on Power Systems.():. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Assoc. Prof. Dr. Adirak Kanchanaharuthai
0.40
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Wasukree, S..(2559).The game chromatic number of generalized wheel graphs .Far East Journal of Mathematical Sciences.():. ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี
Asst. Prof. Siriwan Wasukree
1.00
2 Charoenpanitseri, W. & Chathaweeroj, P..(2559).The harmonious chromatic number of a collection of wheel graphs.Far East Journal of Mathematical Sciences.():. ผศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
Asst. Prof. Dr. Wongsakorn Charoenpanitseri
0.80
3 Tanantong, T., Nantajeewarawat, E. & Thiemjarus, S..(2559).Automatic electrocardiogram signal quality assessment in continuous wireless monitoring.Maejo International Journal of Science and Technology.(vol. 10 no.2):. ดร.ธนาธร ทะนานทอง
Dr.Tanatorn Tanantong
1.00
4 Wasukree, S..(2559).The game chromatic number of generalized wheel graphs .Far East Journal of Mathematical Sciences.():. ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี
Asst. Prof. Siriwan Wasukree
1.00
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Monton, C., Charoenchai, L., Suksaree, J. & Sueree, L..(2559).Quantitative of curcuminoid content, dissolution profile, and volatile oil content of turmeric capsules produced at some secondary government hospitals.Journal of Food and Drug Analysis.(Vol.24 ):. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Dr. Jirapornchai Suksaree
1.00
            คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jermsittiparsert, K., Sriyakul, T., Pamornmast, C., Rodboonsong, S., Boonpong, W., Sangperm, N., Pakvichai, V., Vipaporn, T., Maneechote, K..(2559).A Comparative Study of the Administration of Primary Education between the Provincial Administration Organisation and the Office of the Basic Education Commission in Thailand.The Social Sciences.(Vol.12):Page 1. อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
1.00
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kamthita, P..(2559).Optimization of waterless biodiesel production from palm stearin using response surface methodology.Rangsit Journal of Arts and Sciences.... Jan-Jun, 2016 ผศ.พัชรี คำธิตา
Asst. Prof. Patcharee Kamthita
0.40
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Endogan, O., Supachawiroj, N., Soontornvipart, K. & Kheolamai, P.(2559).Treatment of Peri-Implant Defects in the Rabbit's Tibia with Adipose or Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stems Cells.Clinical Implant Dentistry and Related Research.Page 1-12...  Assoc. Prof. Ozgur Endogan
Assoc. Prof. Ozgur Endogan
1.00
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Phoophuangpairoj. R..(2559).Frame-based Analysis ok Knee Extension Extension Using a Smartphone Accelerometer.13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2016).... July 13-15, 2016 ผศ.ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์
Asst. Prof. Dr. Rung Phoophuangpairoj
0.40
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jantavongso, S., Nuansomsri, C., Kasemsawasdi, S., Anekritmongkol, S. & Sitthikraiwong, S..(2559).eBusiness Adoption Studies in thailand.8th Knowledge Management International Conference KMICe 2016.... August 29-30, 2016 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส
Asst. Prof. Dr.Suttisak Jantavongso
0.40
2 Netinant, P..(2559).A Mobile Software Development Using Aspect Orientation Approach.The Fourth Asian Conference on Society, Education & Technology.... October 20-23, 2016 รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
Assoc. Prof. Dr. Paniti Netinant
0.40
3 Srisa-an, C. & Denphaisarn, N..(2559).An Ontology based Knowledge Management for a user Preference of E-Learning System.The 8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016.... August 29-31, 2016 ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
Asst. Prof. Dr.Chetneti Srisa-an
0.40
4 Somyanonthanakul, R. & Ludkrood, T..(2559).iMoS : Intelligence Monitoring System of HIV Carriers in Thailand.The 8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016.... August 29-31, 2016 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
Ratchasak Somyanonthanakul
0.40
5 Tanantong, T..(2559).A Study on the Effects of Window Size on Electrocadiogram Signal Quality Classification.The 8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016.... August 29-31, 2016 ดร.ธนาธร ทะนานทอง
Dr.Tanatorn Tanantong
0.40
6 Pongphankae, S. & Intarasirisawat, J..(2559).Identifying Game Design Factor for the Development of Education Digital Games.8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016. .... August 29-31, 2016 อาจารย์สุเมธ ผ่องพรรณแข
Sumet Pongphankae
0.40
7 Nuansomsri, C. & Jantavongo, S..(2559).Knowledge Sharing Factors Among EIS Students in a Private University.The 8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016.... August 29-31, 2016 อาจารย์ชุลีกร นวลสมศรี
Chuleekorn Nuansomsri
0.40
8 Thossansin, T..(2559).Skill and Competitiveness for Poverty Reduction in Northeast, Thailand by Development of Policy Recommendation to the Ministry of ICT.8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016. .... August 29-31, 2016 อาจารย์ทศพร ทศแสงสิน
Thossaporn Thossansin
0.40
9 Chumwatana, T. & Chuaychoo, I..(2559).Using Hybrid Technique : The Integration of Data Analytics and Queuing Theory for Average Service Time Estimation at Immigration Service, Suvarnabhumi Airport.The 8 th knowledge Management International Conference KMICe 2016.... August 29-31, 2016 ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
Asst. Prof. Dr.Todsanai Chumwatana
0.40
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Visedsun, N., Terdpaopong, K..(2559).The STAGE OF MANEGMENT ACCOUNTING EVOLUTION IN THAILAND PRELIMINARY RESULTS.The Asia-pacific Management Accounting Association 2016 (12th) Annual Conference.... October 4-7,2016 ผช.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
Asst. Prof. Dr.Nimnuan Visedsun
0.40
2 Suksanguan, W..(2559).Factors Affecting Decisions Concerning Pet-Related Service in Bangkok, Thailand.The Seventh Asian Conferecne on Business&Management.... October 13-15, 2016 ผศ.วันฤดี สุขสงวน
Asst. Prof. Wanrudee Suksanguan
0.40
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Khiewpan, R. & Thalang, C.N..(2559).The Elements of Even Sports Tourism Management of Football Clubs in Thai League Football.26th International Academic Conference (IISES2016).... September 3-10, 2016 อ.รัตชพงษ์ เขียนพันธุ์
Rachapong Khiewpan
0.40
2 Chansom, N..(2559).A Comparison of Entrepreneurial Characteristics of Business Administration and Health Science Undergraduate Students at Rangsit University.Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2016.... August 5-6, 2016 ดร.ณกมล จันทร์สม
Dr. Nakamol Chansom
0.40
3 Chucheep, P..(2559).Factors Affecting Success of Knowledge Management in Thai Agribusiness Organizations.25th International Academic Conference (IISES2016).... September 6-9, 2016 ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ
Dr. Piyaporn Chucheep
0.40
4 Pisitkasem, P..(2559).Effect of Logistics Capabilities on Efficiency of Automotive Parts Industry in Thailand.25th International Academic Conference (IISES2016).... September 6-9, 2016 ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
Asst. Prof. Dr. Phat Pisitkasem
0.40
5 Kowhakul, M..(2559).Personal Factor Affecting to the Saving Behavior of People in Bangkok Metropolitant Region, Thailand.25th International Academic Conference (IISES2016).... September 6-9, 2016 ผศ.มุกดา โควหกุล
Asst. Prof. Mukda Kowhakul
0.40
            วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Arbhasil, D..(2559).InsidervTrading: A Look at the Thai Stock Market.International Conference on Business, Marketing and Management.... November 14-16, 2016 อ.ดวงพร อาภาศิลป์
Dunagporn Arbhasil
0.40
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Samprasit, W., Opanasopit, P., Akkaramongkolporn, P..(2559).Fabrication and evaluation of meloxicam/cyclodextrin loaded nanofiber mats as oral fast dissolving film.Pharma + Bio Asia 2016.... August 28-29, 2016 อ.ดร.ภญ.วิภาดา สัมประสิทธิ์
Dr. Wipada Samprasit
0.40
            คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sampranpiboon, P. & Feng X..(2559).Equilibrium Isotherm Models for Chromium (VI) Adsorption From Aqueous Solution on Carbonized Oil Palm Kernel.2016 International Conference on Engineering Innovation (IECI2016).... June 6-7, 2016 ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
Asst. Prof. Dr. Panida Sampranpiboon
0.40
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jayathavat, V..(2559).Performance of the Shewhart X control chart for multiple steam processes.Proceedings of 66th The IIER International Conference 31st March 2016, Seoul, South Korea.Page 17-20... March 31, 2016 ดร.วัฒนา ชยธวัช
Dr. Vadhana Jayathavat
0.40
2 Jayathavat, V. & Pongpullponsak, A..(2559).The Performance of the X Bar and Sign Control Charts for Multiple Stream Processes.Applied Statistics 2016 (ICAS 2016) 13-15 July 2016, Phuket Graceland Resort&Spa, Phuket, Thailand.... July 13-15, 2016 ดร.วัฒนา ชยธวัช
Dr. Vadhana Jayathavat
0.40
            วิทยาลัยรัฐกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jermsittiparsert, K., Sriyakul, T. & Pamornmast, C..(2559).A Comparative Study of the Administration of Primary Education between the Provincial Administration Organisation and the Office of the Basic Education Commission.7th International Conference on Business and Economics.... July26-29, 2016 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
0.40
            สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Poonyarith, S..(2559).The Study of Applying Measures for enforcing Financial Crime in Thailand.Osaka 6th International Conference on Business, Economics, Social Science and Humanities.... July 27- August 3, 2016 ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์
Dr. Suppakorn Poonyarith
0.40
2 Siriwato, S. & Poonyarith, S..(2559).Using Electronic Monitoring with Female Offenders in Thailand.Osaka 6th International Conference on Business, Economics, Social Science and Humanities.... July 27- August 3, 2016 ดร.ศศิภัทรา ศิริวาโท
Dr. Sasiphattra Siriwato
0.40
            คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Keawgun, T., Yantapan, K., Anupongongarch, P..(2559).Multi - function Flectrical Safety Tester for Medical Equipment Application.BME - HUST2016Internationl Conference on Bio - Medical Engineering.... October 5-6,2016 อ.ธวัช แก้วกัณฑ์
Thawat keawgun
0.40
2 Boonyagul, S., Eadsongkram, T., Keawgun, T..(2559).Study on the Design and Construction of Electronic Apex Locator.BME - HUST2016Internationl Conference on Bio - Medical Engineering.... October 5-6,2016 ดร.ศนิ บุญญกุล
Dr. Sani Boonyagul
0.40
3 Pititeepaphab, Y., choitkunnan, P., Thongpance, N., Kuiiathum, K., Pintavirooj, Ch. .(2559).ROBOT - ARM CONTROL SYSTEM UNSING USING LEAP MOTION CONTROLLER.BME - HUST2016Internationl Conference on Bio - Medical Engineering.... October 5-6,2016 อ.ยุทธนา ปิติธีรภาพ
Yutthana Pititeepaphab
0.40
          นำเสนอภาคโปสเตอร์
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suksaeree, J., Nawathong, N., Anakkawee, R., Pichayakorn, W..(2559).Polyving alcohol and hydroxypropylmethyl cellulose films preparation for polyherbal patches.3rd International Congress on Advanced Materials (AM2016).... 27-30 Sept. 2016 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Dr. Jirapornchai Suksaeree
0.40
2 Kamkaen, N., Vipunngeun, N. & Songsak, T..(2559).GC-MS data detection of dimethyl trisulfide as a chemical marker of shallot extract and oil in Thailand.47th International Symposium on Essential oils (ISEO2016) .... September 11-14, 2016 รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น
Assoc. Prof. Dr. Narisa Kamkaen
0.40


şahin k porno izle şahin k porno izle