การเผยแพร่ผลงาน

การเผยแพร่ผลงาน / รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี / ประจำปีการศึกษา2558รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2558


      ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kanchanaharuthai, A., Chankong, V., Member, S., & Kenneth, A.(2558).Transient Stability and Voltage Regulation in Multimachine Power Systems vis-�-vis STATCOM and Battery Energy Storage..():. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
1.00
2 Kanchanaharuthai, A. and Boonyaprapasorn, A..(2559).Coordinated Passivation Control for Power Systems withSTATCOM and Energy Storate.Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol.6 No.1):. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanaharuthai
0.80
3 Suphatid, S., Aribarg, T. and Suphatid, S..(2559).Assessing Potential flood Vulnerability to Climate Change by CMIP 3 and CMIP 5 Modle: Case Study of the 2011 Thailand Great Flood.Journal of Water and Climate Change.(vol.5 No.1):. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
Seree Suphatid
1.00
4 Kanchanaharuthai, A. and Boonyaprapasorn, A..(2559).A Backstepping-Like Approach to Coordinated Eccitation and STATCOM Control for Power Systems.International Review of Automatic Control (IREACO).():. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanaharuthai
1.00
5 Kanchanaharuthai, A..(2559).Nonlinear Adaptive Immersion and Invariance Control for Power Systems with SMES.International Journal of Innovative Computing, Information and Control.():. ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
Adirak Kanchanaharuthai
1.00
6 Phurkhao, P..(2559).Dynamic Stress-Intensity Factors of an in-plane Shear Crack in Saturated Porous Medium.Theoretical and Applied Fracture Mechanics.():. ผศ.พิชญา เผือกขาว
Pichaya Phurkhao
1.00
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Powthong, P., Jantrapanukorn, B. & Suntornthiticharoen, P..(2558).Isolation, Identification and analysis of DDT Degrading Becteria for Agriculture Area Improvements.Journal of Food Agriculture and Environment.(Vol.14, No. 1):131-136. ผศ.ดร.พรรณภา สำเภาทอง
Panapa Powthong
1.00
2 Suriyaprom, K. & Namjuntra, P..(2558).Prevalence of Pfcrt 76 and Pfmdr1 86 Mutations in Plasmodium falciparum Isolates from Endemic Areas of Thailand by Multiplex Nested PCR-RFLP.Rangsit journal of Arts and Sciences (RJAS)..(Vol.5(2)):0. รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์
Kanjana Suriyaprom
0.80
3 Powthong, P., Jantrapanukorn, B. & Suntornthiticharoen, P..(2559).Isolation, Characterization and Identification of Roundup Degrading Bacteria from The Agricultureal Area of Thailand.Asian journal of microbiology biotechnology and environmental sciences.(vol.18 No.2):11, 16. ผศ.ดร.พรรณภา เภาทอง
Pannapa Powthong
0.40
4 Powthong, P., Jantrapanukorn, B. and Suntornthitcharoen, P..(2559).Isolation, Characterization and Identification of Roundup Degrading Bacteria From the Agricultural Area of Thailand.Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences.(Vol.18 No. 2):. ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง
Pannapa Powthong
1.00
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Pongstaporn, W., Pakakasama, S., Chaksangchaichote, P., Pongtheerat, T., Hongeng, S., & Permitr, S.(2558).MDR1 C3435T and C1236T Polymorphisms: Association with High-risk Chidhood Acute Lymphoblastic Leukemia.Asian Pacific Journal of Cancer Prevention..(Vol.16(7)):2839-2843. ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร
Wanida Pongstaporn
1.00
2 Moolsin, S., & Dechruksa, N..(2559).Deproteinized natural rubber prepared with urea and sodium hydroxide.The 2016 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016).(2559):. ดร.สุพัฒน์ มูลสิน
Supat Moolsin
0.40
3 Aruksakunwong, O., & Yangyuen, O..(2559).Molecular Dynamics Simulation on the Wild-type and Sing mutant HIV-1 Protease complexed with Curcumin.Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2016).(2559):. ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์
Ornjira Aruksakunwong
0.40
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suksaeree, J., Taweepreda, W., & Pichayakorn, W.(2558).Surfactant Treatment and Leachinr Processes for Preparation of Deproteinized Natural Rubber Latex.Key Engineering Materials..(Vol.659):500-504. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Jiraponchai Suksaeree
1.00
2 Charoonratana, T., Songsak, T., Monton, C., Saingam, W., Bunluepuech, K., Suksaeree, J., Sakunpak, A. & Kraisintu, K..(2557).Quantitative analysis and formulation development of a traditional Thai antihypertensive herbal recipe.Phytochemistry Reviews.(Vol.13(2)):511-524. อาจารย์ทศธน จรูญรัตน์
Tossaton Charoonratana
1.00
3 Suksaeree, J., Kantapak, K., Sansiri, P., Chatpitukpong, N. and Kajornwongwattana, W..(2559).Skin Irritation Test of Thai Herbal Face Wash Gel Formulations Using The New Zealand White Rabbits.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.():. อ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Jiraponchai Suksaeree
1.00
4 Maneewattanapinyo, P., Kantapak, K., Sansiri, P., Chatpitukpong, N., Sontimuang, C. and Suksearee, J..(2559).Development of Microemulsion Systems for Thai Herbal Extract.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.():. อ.ดร.ภัททวัฒน์ มณีวัฒนภิญโญ
Pattawat Maneewattanapinyo
1.00
5 Maneewattanapinyo, P., Kantapak, K., Sansiri, P., Chatpitukpong, N., Sontimuang, C. and Suksearee, J..(2559).Development of Self-Microemulsifying Systems for Thai Herbal Extract.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.():. อ.ดร.ภัททวัฒน์ มณีวัฒนภิญโญ
Pattawat Maneewattanapinyo
1.00
6 Kajornwongwattana, W., Kantapak, K., Sansiri, P., Chatpitukpong, N., Dangmanee, N., Sontimuang, C. And Suksearee, J..(2559).Formulation of Face Wash Gel Containing Thai Herbal Extract Microemulsion.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.():. อ.ดร.วิภาพร ขจรวงศ์วัฒนา
Wipaporn Kajornwongwattana
1.00
7 Kajornwongwattana, W., Kantapak, K., Sansiri, P., Chatpitukpong, N., Dangmanee, N., Sontimuang, C. And Suksearee, J..(2559).Formulation of Face Wash Gel Containing Thai Herbal Extract Self-Microemulsifying System.Thai Journal of Pharmaceutical Sciences.():. อ.ดร.วิภาพร ขจรวงศ์วัฒนา
Wipaporn Kajornwongwattana
1.00
8 Sakunpak, A., Suksaeree, J., Pathompak, P., Charoonratana, T, Chankana, N. and Sermkaew, N..(2559).Thin-Layer Chromatography -Densitometry and Thin-Layer Chromatography-Image Analysis for Screening Bile Acid-Binding Activities of Thailand Edible Plants.Journal of Planar Chromatography-Modern TLC.(Vol.28 No.5):. อ.อภิรักษ์ สกุลปักษ์
Apirak Sakunpak
1.00
            วิทยาลัยรัฐกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jermsittipasert, K., Atsadamongkhon, A., & Sriyakul, T.(2558).Politics in Process of Eatablishing Local Development Plan: Case Study of the Lan Tak Fah Subdistrict Administrative Organization, Nakornchaisri, Nakornpathom, Thailand.Review of European Studies.(Vol.7(12)):0. อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ์
Kittisak Jermsittiparsert
0.40
2 Trimek, J., Jermsittipasert, K., Sieangsung, S. & Ratchaphan, S..(2558).The Prostitution Business of Greater Mekong Subregion Women in Bangkok and the Adjacent Areas.Review of European Studies.(vol.8 No.1):35-44. รตอ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ
Jomdet Trimek
1.00
3 Jermsittiparsert, K., Sriyakul, T., Pamonmast, C. and Rodboonsong, S..(2559).A Comparative Study of The Efficiency and The Primary Education Management between the Provincial Administrative Organisation and the Office of The Basic Education Commission: A Service User Satisfaction Survey.Modern Applied Science.(Vol.10 No.7):. อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
1.00
4 Jermsittiparsert, K. and Sriyakul, T..(2559).Research Promoting Guidelines for The College of Geoverment, Rangsit University, Thailand.Review of European Studies.(Vol.8 No.2):. อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
1.00
5 Jermsittiparsert, K., Sriyakul, T. and Kasayanond, A..(2559).Research Promoting Guidelines for The college of Government, Rangsit University, Thailand.Review of European studies.(vol.8 No.2):. อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
1.00
6 Jermsittiparsert, K.Sriyakul, T., Pamornmast, C., Rodboonsong, S., Boonprong, W., sangperm, Pakvichai, V., Vipaporn, T. and Maneechote, K..(2559).A Comparative Study of the Efficiency and the Effectiveness of Primary Education Management between the Provincial Administrative Organization and the Basic Educatiob Commission: A Service User Satisfaction Survey.Modern Applied Science.(Vol.10 No.7):58-65. อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
1.00
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Namli, H., Erdogan, O., Gonlusen, G., Kahraman, O.E., Aydin, H.M., Karabag, S. and Tatli, U..(2559).Vertical Bone Augmentation Using Bone Marrow-Derived Stem Cell: An In Vivo Study in the Rabbit Calvaria.Implant Dentistry.(Vol.25 No.1):54-62. Assoc.Prpf.Ozur Erdogan
Assoc.Prpf.Ozur Erdogan
1.00
            คณะเทคโนโลยีอาหาร (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Vayupharp, B. & Laksanalamai, V..(2558).Antioxidant Properties and Color Stability of Anthocyanin Purified Extracts from Thai Waxy Purple Corn Cob.Journal of Food and Nutrition Research.(Vol.3(10)):629-636. ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย
Varaporn Laksanalamai
0.80
            สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (ฝ่าย/หน่วยงาน/ผู้บริหาร)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sanguanbum, S.(2558).China's Soft Power Policy: Lessons and Implications.Rangsit journal of Social Sciences and Humanities (RJSH).(Vol.2(2)):19-26. ดร.สมปอง สงวนบรรพ์
Sompong Sanguanbum
0.80
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jayathavaj, V., & Pongpullponsak, A.(2559).Performance of the Shewhart x Control Chart for Multiple Stream Processes.2016 IIER 5 1st International Conference on Natural Science and Environment (ICNSE)..Korea.. 30 March-1April, 2016 ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช
Vadtana Jayathavaj
0.40
      นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suriyaprom, K. & Namjuntra, P..(2558).Tobacco Use, Exposure to Secondhand Smoke and Cessation Training among Third-Year Medical Technology Students in Thailand.Journal of the Medical Association of Thailand..Thailand..  รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
Kanjana Suriyaprom
0.40
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Charoonratana, T., Songsak, T., Sakunpak, A., Pathompak, P. & Charoenchai, L..(2558).Using liquid chromatography-mass spectrometry based metabolomics to discriminate between cold pressed rice bran oils produced from two different cultivars of Oryza sativa L. ssp.indica in Thailand..Chinese Journal of Chromatography.966-973.china.. September, 2015 อาจารย์ทศธน จรูญรัตน์
Tossaton Charoonratana
1.95
            วิทยาลัยรัฐกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jermsittiparsert, J. Namdech, P., & Akahat, N..(2559).Opinions of Voters towards the lssue of Political Participation during the General Election of 2014 : The case of Kalasin, Thailand.Review of European Studies.Vol.8 No.1.Review of European Studies.. January-March 2016 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
1.00
2 Jermsittiparsert, J & Kasemsukphaisit, P..(2559).Bangkok Men's Attitudes towards Marital Rape.Review of European Studies.Vol.8 No.1.Review of European Studies.. January-March 2016 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
1.00
3 Jermsittiparsert, K.,Namdech, P., Akahat, N..(2559).Opinions Of Voters Towards the Issue of Political Participation during the General Election of 2014: The Case of Kalasin, Thaoland.Review of European studies.178-184.Canada.Canada. Jan-Mar 2016 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
1.00
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Erdogan, O., Supachawaroj, N., Soontornvipart, K. & Kheolamai, P.(2558).Treatment of Peri-Impoplant Defects in the Rabbit's Tibia with Adipose or Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells.Clinical Implant Dentistry and Related Research.13-Jan.USA... 12-Sep Assoc.Prof.Ozgur Erdogan
Assoc.Prof.Ozgur Erdogan
0.40
          นำเสนอภาคบรรยาย
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sampranpiboon, P., & Feng, X .(2558).Modified Carbonaceous Product of Mangosteen for Hexavalent Chromium removal with Sodium Hydroxide and Phosphoric Acid .The 5th TIChE International Conference 2015 .0.Pattaya, Thailand.. 8-10 November, 2015 ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
Panida Sampranpiboon
0.40
2 Phoophuangpairoj, R., & Phongsuphap, S.(2558).Two-stage Gender Identification Using Pitch Frequencies, MFCCs and HMMs:.The 2015 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2015).0.Hong Kong.. 9-12 October, 2015 ผศ.ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์
Rong Phoophuangpairoj
0.40
3 Suthisripok, T., & Ruechakiatdtikun, T.(2558).Biodiesel B10-An Alrernative Fuel for Diesel Pick-up Trucks:.The 3rd International Symposium on Energy Challenges and Mechanics.1007-1014.Scotland.. 7-9 July, 2015 ผศ.ต้องจิตร สุทธิศรีปก
Tongchit Suthisripok
0.40
4 Sampranpiboon, P., & Feng, X .(2559).Kinetic Models on Chromium (VI) Adsorption onto Carbonized Oil Palm Kernel with Potassium Hydroxide Activation.2016 2nd International Conference on Chemical, Metallurgy and Environmental Engineering (CMAEE-16)..Japan.. 12-13 April, 2016 ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
Panida Sampranpiboon
0.40
5 Chipipop, B. and Chaisricharoen, R..(2559).Practical Lowpass and Bandpass Tuning of an OTA-C Biquad Via Sequential Geometic Programming.1st International Conference on Digital Arts, Medie and Technology.... 17-20 Feb, 2016 รศ.บุญรักษ์ จิปิภพ
Boonruk Chipipop
0.40
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chobchuenchom, W.(2558).Optimization for Production of Polyhydroxybutyrate Homopolyester by Bacillus Cereus C042 Bacteria by Using Raw Rice Bran Waste from Rice Bran Oil Production as a Nutrient.The 4th Joint Conference on Rrnewable Energy and Nanotechnology DECEBER 5-7.0... 4-7 Desember, 2015 รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม
Wimol Chobchuenchom
0.40
2 Chobchuenchom, W. .(2559).Production of Polyhydroxybutyrate Homopolyester by Bacillus sp. 25.1 Bacteria Using Raw Rice Bran Waste from Rice Bran Oil Production as a Nutrient.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 วิมล ชอบชื่นชม
Wimol Chobchuenchom
0.40
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Chimmanee, S., Jantavongso, S. and Kantala, S..(2558).The Mobile Technology Performance Comparision for Internet Service in Bangkok.International Conference on Information Technology and Electrical Engineering.... 28-30 Oct, 2015 รศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
Sanon Chimmanee
0.40
2 Chumwatana, T..(2558).Using frequecy Substring Mining Techniques for Indexing Genome Sequence: A Comparision of Frequent Substring and Frequent Max Substring Algorithms.2016 5th International Conference on Information Computer Application (ICICA 2016).... 18-19 Jan, 2016 ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
Todsanai Chumwatana
0.40
3 Somyanonthankul, R. & Plodgratoke, P..(2558).TTT’s: Test and Treat Tracking System on Research Kit of HIV Carriers in Thailand.Paper presented at the meeting of the The Tenth International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems..Phuket, Thailand.. 12-14 November, 2015 อ.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
Rachasak Somyanonthanakul
0.40
4 Srisa-an, C..(2558).Applying Genetic Network Programming for a Nude Image Classification.19th International Conference on Management and Infirmation Technology (ICMIT).0.Narita, Japan.. 14 January, 2016 ผศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน
Chetneti Srisa-an
0.40
5 Thiparpakul, P.(2558).Experimental Study of a Virtual reality Impact a Student in Class.2nd Advancement on Infirmation Technology International Conferenec (ADVCT 2015).0.Krabi, Thailand.. 2-6 Desember, 2015 อ.ภูวิศ ทิพย์อาภากุล
Puwis Thiparpakul
0.40
6 Netinant, P.(2558).Design Adaptability for Multilingual Mobile Application Software.The 24th International Conference on Software Engineering and Data Engineering.0.USA... 7-17 October, 2015 รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
Paniti Netinant
0.40
7 Somboonkulavudi, C.(2558).Pythagorean Triples Over Eisenstein Integers:.ICTAMI2016.0.Alba Iulia, Romania... 16-21 September, 2015 ดร.ชีรนุช สมบูรณ์กุลวุฒิ
Cheranoot Somboonkulavudi
0.40
8 Charoenpanitseri, W.(2558).Game coloring of joined graphs:.ICTAMI2015.0.Alba Iulia, Romania... 16-21 September, 2015 ผศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชย์เสรี
Wongsakorn Charoenpanitseri
0.40
9 Sirisutthidecha, S., & Maichalernnukul.(2558).Reliable Virtual Channels Over VPN for Cloud:.Eighth International C* Conference on Computer Science & Software Engineering.0.Japan, Yokohoma.. 13-17 July, 2015 อ.สุธี ศิริสุทธิเดชา
Suthee Sirisutthidecha
0.40
10 Radeerom, M.(2558).Predicting Close Price and Volume Based on Neuro-Fuzzy System for Thai Stock:.The 19th World MultiConference on Systemics, Cybernetics and Intermatics (WMSCI).0.Orlan do, America.. 12-15 July, 2015 ดร.มนฤทัย ระดีรมย์
Monruthai Radeerom
0.40
11 Praditteera, M.(2558).The 30 th Year of Thai Private University Library Collaboration:.The 36th Annual IATUL Conference 2015 (International Association of University Libraries..0.Hannover, Germany.. 5-9 July, 2015 ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
Malivan Praditteera
0.40
12 Srisa-an, C..(2559).A Location based Mobile Community Using Ant-Based Clustering Algorism.International Conference on Internet Studies (NETs 2016)..Japan.. 22-24 June 2016 ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
Chetneti Srisa-an
0.40
13 Sriphaew, K. and Katkaeo, P..(2559).An Empirical Study on Usability of Online Hotel Reservation Websites.2016 5th International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE 2016).... 11-13 May 2016 ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว
Kritsada Sriphaew
0.40
            คณะเศรษฐศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kraiwamit, T..(2559).Underground Digital Economy in Thailand.the SIBR 2016 Osaka Comferemce..Japan.. 7-8 July 2016 อ.ดร.ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
Tanpat Kraiwamit
0.40
2 Chomtohsuwan, T..(2559).Valuation of Implicit Human Capital: Cost-Benefit Approach.The 4th International Conference on Social Science and management (ICSSAM 2016).... 10-12 May 2016 อ.ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ
Thoedsak Chomtohsuwan
0.40
3 Charoenphandhu, N..(2559).The Impact of The Economic Crissis on Income Distribution in Thailand.6th Annual International Conference on Qualitative and Quatitative Economics Research..Singapore.. 30-31 May, 2016 ดร.นริศรา เจริญพันธุ์
Narissara Charoenphandhu
0.40
            คณะบัญชี (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 คมสันต์ อินตา, เปรมารัช วิลาลัย และ อัครวัฒณ์ พิมพ์แสง.(2558).Factor Analysis that Influencing of Problem-base (PBL) with Integrates Activities, Student Affairs, Faculty of Accountancy, Rangsit University: A Case Study of Dahrmacrecy (RSU101).The 3rd CAS National and International Conference 2015 (CASNIC) On .... 11 Sep, 2015 อ.คมสันต์ อินตา (ย้ายเลขมา)
Komsan Inta
0.40
2 Inta, K. and Uppatham, P..(2558).Factors Influencing Student's Learning Achievement on Financial Accounting Subject: A Case Study of Non-major Accounting Students of Rangsit University, Thailand.The 3rd CAS National and International Conference 2015 (CASNIC) On .... 11 Sep, 2015 อ.คมสันต์ อินตา (ย้ายเลขมา)
Komsan Inta
0.40
3 Inta, K.(2558).The Effect of the IFRS Mandatory Application on theAccounting Quality: Evidence from Thailand:.TARC 2015 TRENDS IN ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE.0. Lodz, Poland.. 6-11 October, 2015 อ.คมสันต์ อินตา
Komsan Inta
0.40
4 Pongsai, V.(2558).Matrix Method Posting:.The ICFA 2015: 17th International Conferenc on Finance and Accounting.0.London, England.. 18-22 August, 2015 อ.วรงค์ ผ่องใส (ย้ายเลขมา)
Varong Pongsai
0.40
5 Terdpaopong, K., Trimek, J., & Bhuridej, J.(2558).Internal control and fraud prevention in a University: The case of King Monkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand:.TARC 2015 TRENDS IN ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE.0. Lodz, Poland.. 6-11 October, 2015 ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
Kanitsorn Terdpaopong
0.40
6 Buachoom, W.(2559).Effect of Board Characteristics on Audit Quality : Evidence from Thai listed Firms in The Service Sector.2016 IAABRI Palm Beach International Conference ..United States of America.. 12-13 May 2016 ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม
Wonlop Buachoom
0.40
7 Terdpaopong, K., Visedsun, N. & Hung, P.V. .(2559).Corporate Governance Ranking and Its Characteristics: Case Study of Listed Companies in Thailand.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
Kanitsorn Terdpaopong
0.40
8 Visedsun, N., Sriprasert, A. & Mohd-Sanusi, Z. .(2559).Attitude and Intention towards Accounting Professions of Accountancy Students in Rangsit University, Thailand.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 อังสนา ศรีประเสริฐ
Angsana Sriprasert
0.40
            คณะบริหารธุรกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Khiewpan, R.(2558).Methods for Developping Cold Storage of Barracuda Mangoes inside Warehouses.3rd Asia-Pacific Social Science Conference (APSSC2015).0.Japan, Nagoya.. 2-8 November, 2015 อ.รัตชพงษ์ เขียนวพันธุ์
Ruchapong Khiewpan
0.40
2 Chansom, N., & Supayont, K .(2558).Faculty Members’ Opinions toward Faculty Administration in Dharmacracy in Rangsit University.The Asian Conference on Society, Education & Technology 2015 Official Conference Proceedings.0.Nagoya, Japan.. 20-26 October, 2015 ดร.ณกมล จันทร์สม
Nakamol Chansom
0.40
3 Chucheep, P., & Pisitkasem.(2558).Logistics Processes for Developing Agribusiness' Customer Service in Thailand:.3rd Asia-Pacific Social Science Conference (APSSC2015).0.Japan, Nagoya.. 1-7 November, 2015 ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ
Piyaporn Chucheep
0.40
4 Kowhakul, M.(2558).Behavior of Using Credit Card in Causing of Ban Debt: A Case Study in Bangkok Meteropolitan Region:.3rd Asia-Pacific Social Science Conference (APSSC2015).0.Japan, Nagoya.. 1-7 November, 2015 ผศ.มุกดา โควหกุล
Mukda Kowhakul
0.40
5 Nitiwong, B.(2558).Cost and Pricing Towards Education Industry and Buainess in Thailand (Abstract):.The 5th Business, Economics and Communications Int' l Conferemce.0.Thailand, Phitsanulok.. 18 August, 2015 ดร.บุษกริน นิติวงศ์
Busagarin Nitiwong
0.00
6 Nitiwong, B..(2559).Songkran Traditional and Myanmar Migrant Workers in Thailand.International Academic Conference on Education and Social Sciences (IACESS 2016)..Czech Republic.. 6-11 June 2016 ดร.บุษกริน นิติวงศ์
Busagarin Nitiwong
0.40
            วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Pimanmassuriya, W..(2559).Attitude of citizens and political parties toward thailand's reformation in the transitional period.International Academic Conference on Social Sciences and management (IACSSM 2016)..Indonesia.. 28-30 June 2016 ผศ.ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา
Wiroj Pimanmassuriya
0.40
2 Sonsuphap, R. & Chutipat, V..(2559).Systematic Corruption: A Case Study of Big Deal in Thai Stock Exchange.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 รัตพงษ์ สอนสุภาพ
Rattaphong Sonsuphap
0.40
            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Vicheanpanya, J..(2558).Research Knowledge Management Model for Utilization of Thailand Research Organization Network.International Academic of Business and Economics 2015 (IABE 2015- san Francisco).... 20-22 Dec, 2015 ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
Jiracha Vicheanpanya
0.40
            คณะศิลปศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Mahakaew, V. .(2559).A Study of L2 Vocabulary Learning Strategies of the First-Year Students from the Different Fields of Health Sciences.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 วรพล มหาแก้ว
Vorapon Mahakaew
0.40
2 Mahakaew, V. .(2559).A Study of English Loanwords Found in the Advertisements in Thai Magazines.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 วรพล มหาแก้ว
Vorapon Mahakaew
0.40
            คณะนิติศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Srivithaya, S..(2559).The Integrated Mechanism of Asean Democracy Building Governance for Sustainable Development.The 4th International Conference on Magsaysay Awardees Good Governance andTransformative Leadership in Asia..Thailand.. 30 May-1 June 2016 ดร.สุรพล ศรีวิทยา
Suraphol Srivithaya
0.40
2 Srivithaya, S..(2559).The Integrated Mechanism of Asean Environmental Law Enforcement for Sustainable Devilopment.THE IIER- 65th International Conference on Social Science and Economics (ICSSE), Melbourne..Australia.. 8-9 June 2016 ดร.สุรพล ศรีวิทยา
Suraphol Srivithaya
0.40
3 Srivithaya, S. .(2559).Globalization of ASEAN Competitiveness in the New World Balance of Powers: A Case Study of ASEAN-Siamese Silk Road Initiative.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 สุรพล ศรีวิทยา
Suraphol Srivithaya
0.40
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 ยกเลิกไม่ได้ไปเผยแพร่.(2558).ยกเลิกไม่ได้ไปเผยแพร่.ยกเลิกไม่ได้ไปเผยแพร่..0..  อ.วัชรินทร์ ตั้งสุขสันต์
0.40
2 Boonyakul, S., Wongekanan, N. and Keawgun, T..(2558).The Design and Construction of the loe-cost Electric Pulp Tester.The 8th Biomedical Engineering International Conference (BMEIiCON 2015).... 25-27 Nov, 2015 อ.ศนิ บุญญกุล
Sani Boonyakul
0.40
3 Pasharawipas, T..(2558).Phage Therapy of Vibrio Harveyi: A Concept of Protection Bacterial Contamination in Aquaculture Industry.Middle East and Central Asia Aquaculture 2015 (MECA15).... 14-16 Dec, 2015 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
Tirasak Pasharawipas
0.40
4 Pititeeraphab, Y. and Sangworasil, M..(2558).Design and Construction of System to Control The Movement of The Robot Arm.The Biomedecal Engineering International Conference (BMEiCON2015).... 25-27 Sep, 2015 อ.ยุทธนา ปิติธีระพงศ์
Yutthana Pititeeraphab
0.40
5 Puttasakul, T., Sangworasil, M. and Matsuura, T..(2558).Realization of Robust Real Time Robotic Arm Control Syatem based on EMG Signal.The 2015 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2015).... 25-27 Sep, 2015 อ.ทัศวรรณ พุทธสกุล
Tasawan Puttasakul
0.40
6 Anupongongarch, P., Khaosomboon, K. and Keawgan, T..(2558).Design and Construction of Median Cubital Vein Transillumination Device by Using LED.The 8th Biomedical Engineering International Conference (BMEIiCON 2015).... 25-27 Sep, 2015 อ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
Preya Anupongongarch
0.40
7 Supakitamonphan, C., Suksri, S., Pramunrueang, N. and Chaichana, T..(2558).Electric Prosthetic Hand Activity Using Two-Channel Surface Electromyography.The 2015 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2015).... 25-27 Sep, 2015 อ.ชาญชัย ศุภกิจอมรพันธุ์
Chanchai Supakitamonphan
0.40
8 Kittprapas, S..(2558).Sustainable Happiness for Sustainable Development.2015 International GNH Conference..Bhutan.. 3-6 Nov 2015 ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์
Sauwalak Kittprapas
0.40
9 Suapang, P., Pramunrueang, N. & Thongpance, N..(2558).Mammographic Mass Classification Based on Active Contour.The 8th Biomedical Engineering International Conference (BMEIiCON 2015)..Thailand.. 25-27 Nov 2015 ผศ.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
Piyamas Suapang
0.40
10 Thossansin, T..(2558).A Framework for Enhancing Mobile Development Sofeware for Rangsit University.ICCCA 2015: 17th International Conference on Computer Communication and Applications..Japan.. 12-13 September, 2015 อ.ทศทน ทดแสนสิน
Thossaporn Thossansin
0.40
11 PoNsy, M..(2558).L' interculturel une opportunite de mutualisation francophone.Congres International Fukuoka 2015..Japan.. 20-22 November, 2015 อ.Marion PoNsy
Marion PoNsy
0.40
12 N.Thongpance, T.Kaewgun, S.Petpraprasert.(2558).Development of The energy tester for defibrillator.Paper presented at The 2015 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2015)..Pattaya,Thailand.. 25-27 September, 2015 รศ.นันทชัย ทองแป้น
Nuntachai Thongpace
0.40
13 Chanprasert, K.(2558).The Study of Efficiency of the Simple Refractive Index Experimental Set (Abstract).Paper presented at the meeting of The International Conference on Science and Technology.0.Pathum Thani, Thailand.. 4-6 November, 2015 รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
Kanchana Chanprasert
0.40
14 Viboolvorakul, S., Sakhakorn, M., & Patumraj.(2558).Exercise Training Ameliorates Microvascular Deterioration and VEGF Signaling Downregulation in Aging Rat Brain(Abstract):.The 10th World Congress for Microcirculation (WCMic2015).0.Japan, Tokyo.. 24-29 September, 2015 ดร.ชีพสุมน วิบูลย์วิรกุล
Sheepsumon Viboolvorakul
0.00
15 Suapang, P., Thongyoun, M.& Chivapreecha, S..(2559).Automatic Leukocyte classification based on microscope images.The 4th IIAE International Conference on Industrial Application Engineering 2016..B-Con Plaza, Beppu, Japan.. 26-30 March, 2016 ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
Piyamas Suapang
0.40
16 Suapang, P., Thongyoun, M.& Chivapreecha, S..(2559).Computer-Aided Diagnosis for breast cancer screening.The 4th IIAE International Conference on Industrial Application Engineering 2016..B-Con Plaza, Beppu, Japan.. 26-30 March, 2016 ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
Piyamas Suapang
0.40
17 Kanchanaphum, P., Ruansawat, A. & Chuankratoke, O. .(2559).Discrimination between Human and Animal DNA by Loop-mediated Isothermal Amplification of APOL1 Gene in Forensic Analysis.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 ปานันท์ กาญจนภูมิ
Panan Kanchanaphum
0.40
18 Punjanon, T., Phumsuay, R. & Wongsawat, M. .(2559).Evaluation of Antinociception Effect of Derris scandens Using Acetic Acid-induced Abdominal Constriction Test in Mice.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 ทัศนีย์ ปัญจานนท์
Tadsanee Punjanon
0.40
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Monton, C., Luprasong., C., Charoenchai, L., & Suksaeree, J.(2558).Characterization of Hydrogel Films Prepared form Polyvinyl Alcohol and Lactic acid .Paper presented at the meeting of 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015).0.Chiang Mai, Thailand.. 16-21 November, 2015 ภก.เชาวลิต มณฑล
Chaowalit Monton
0.40
2 Theanphong, O., Jenjittikul, T., & Mingvanish, W.(2558).Chemotaxonomic Study of Volatile Oils from 9 Zingiber Species (Zingiberaceae):.The 7th International Symposium of the Family Zingiberaceae.0.Chiang Mai, Thailand.. 17-22 August, 2015 ดร.ภญ.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์
Orawan Theanphong
0.40
3 Kamkaen, N., Ruangrungsi, N., & Songsak, T.(2558).GC-MS Data of Three Different Grades of Agarwood Oil in Thailand:.The Inaugural Symposium of the Phytochemical Society of Asia (ISPSA).0.Japan, Nagoya.. 29 August - 3 September, 2015 รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น
Narisa Kamkaen
0.40
4 Charoonratana, T., Bunluepuech, K., Sudsai, T., & Puntarat, J.(2558).Toxicity Evaluation of a Traditional Thai antihypertensive herbal recipe:.2 nd International Conference on Natural Products Utilization.0.Plovdiv, Bulgaria.. 14-17 October, 2015 ดร.ทศธน จรูญรัตน์
Tossaton Charoonratana
0.40
5 Ouypornprasert, W., Kamollertvara, Kong. & Traitruengtatsana, N. .(2559).Statistical Analyses of Optimum Partial Replacement of Cement by Rice Husk Ash Based on Complete Consumption of Calcium Hydroxide.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 วินัย อวยพรประเสริฐ
Winai Ouypornprasert
0.40
6 Chutatape, O. .(2559).On the Data Fusion of Accelerometer and Gyroscope Sensors Using Complementary Filter.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 โอภาส จุฑาเทพ
Opas Chutatape
0.40
            คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Netithanakul, A.(2558).Public Policy in Healthcare Utilization of the Elderly: Evidence from Kanchanaburi DSS, Thailand:.1st ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences, Vientiane.0.Lao PDR... 28-30 May, 2015 ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล
Ardyuth Netithanakul
0.40
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Plaingam, W.(2558).Antibacterial, Antioxidant and Anti-Inflammatory Activity of Thai Traditional Herbs and Formulas (Abstract):.The 4th International Conference on Pharmacy and Advanced Pharmaceutical Sciences (ICPAPS 2015).0.Yogyakarta, Indonesia.. 07-Sep-2015 อ.วาลุกา พลายงาม
Waluga Plaingam
0.00
2 Jayathavaj, V., & Pongpullponsak, A.(2558).Economic Design of the New Variable Parameters Hodges-Lehmann Estimator Control Chart:.The International Conference on Applied Statistics (ICAS 2015).0.Pattaya, Thailand.. 15-17 July, 2015 ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช
Vadtana Jayathavaj
0.40
3 Tanadchangsaeng, N., Khanpimai, D., & Kitmongkonpaisan, S..(2559).Fabrication and Characterization of Electrospun Nanofiber Films of PHA/PBAT Biopolymer Blend Containing Chilli Herbal Extracts.International Journal of Food Engimeering.Vol.1 No.3.Netherlands.. 31-Mar-2016 อ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง
Nuttapol Tanadchangsaeng
0.40
4 Tengwatanachoti, Y., Sayorwan, W., Udompittayason, J. & Perwitasari, D.A..(2559).Effects of Giant Water Bugs Scent on the Autonomic Nervous System.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 ยุพา เต็งวัฒนโชติ
Yupa Tengwatanachoti
0.40
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Nakapan, W..(2559).Using The Samr Model to Transform Mobile Learning in a History of Art and Architecture Classroom.The 21st International Conference of the Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia CAADRIA2016..Australia.. 30 March-2 April, 2016 ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์
Walaiporn Nakapan
0.40
2 Kannasoot, K..(2559).A Study of the Second Life (a 3D virtual world) and Its Application in Thai Higher Education.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 กรพงศ์ กรรณสูต
Korapong Kannasoot
0.40
            วิทยาลัยรัฐกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Trimek, J., Jermsittipasert, K., Akahat, N., & Natipodhi, P..(2558).The Prostitution Business of GMS Women in Bangkok and the Adjacent Areas.2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences.0.Bangkok, Thailand.. 30 October, 2015 รตอ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ
Jomdet Trimek
0.40
2 Jermsittipasert, K., Atsadamongkhon, A., & Sriyakul, T.(2558).Politics in Process of Eatablishing Local Development Plan: Case Study of the Lan Tak Fah Subdistrict Administrative Organization, Nakornchaisri, Nakornpathom, Thailand:.2015 2nd Inernationnal Conference on Education and Social Sciences.0.Hong Kong.. 24-26 November, 2015 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ์
Kittisak Jermsittiparsert
0.40
3 Pootthakool, K.(2558).The Role of Law Enforcement in Community Based Drug Treatment and the Impact on Crime Prevention:.The 41th Annual Conference of the Seciety for Police & Criminal Psychology.0.America.. 30 September - 3 October, 2015 ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
Krisanapong Pootthakool
0.40
4 Boonprong, W.(2558).22 May 2014 and Coup d'Etat in Thailand:.1st ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences, Vientiane.0.Lao PDR... 28-30 May, 2015 อ.วันวิชิต บุญโปร่ง
Wanwichit Boonprong
0.40
            วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Ourairat, A., & Jotikasthira, N.(2558).Setting Recruitment Standard for Thai MICE Industry Through Identifying MICE Core Competencies:.Touravel 2015 International Toursim and Travel Studies Conferrenc.0.Turakey.. 18-20 June, 2015 ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร
Nattapong Jotikasthira
0.40
2 Chuaychoo, I..(2559).Automatic Gaining Customer Complaints from Twitter using Sentiment Analysis for Service Quality Improvement in Tourism Industry..2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism - Summer Session (HLST-summer 2016)..Japan.. 12-14 July 2016 อ.อิชยาพร ชูช่วย
Ichayaporn Chuaychoo
0.40
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Erdogan, O., Supachawaroj, N., Soontornvipart, K., & Kheolamai, P.(2558).Treatment of Peri-implant Defects in the Rabbit' s Tibia with Adipose and Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stems Cells.9th International ACBID Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress.0.Turakey.. 27 May, 2015-2 June, 2016 Dr.Ozgur Erdogan
Dr.Ozgur Erdogan
0.40
2 Veerawattanatigul, A., Puvarawuttipanich, A., Wongpiyachon, J., Sangkhakunmala, N., Sriphudphong, N., Mothanaprakoon, P. & Palastien, S. .(2559).Efficiency Test of Rangsit University Innovative Infographic Media for Laypeople Who are Interested in Orthodontic Treatment.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล
Apichart Veerawattanatigul
0.40
3 Sathapana, S., Phetcharakupt, V., Junsuriyapong, C.,Kributra, N., Romrasri, S., Traijakvanich, T. & Wichaisakul, W. .(2559).Torsional Properties of Commercial Chinese-made Nickel Titanium Wires During Deactivation.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 สิรวิชฐ์ สถาปนา
Sirawish Sathapana
0.40
4 Sueree, L. & Ruangrungsi, N. .(2559).Pharmacognostic Specification and Pinocembrin Content of Boesenbergia rotunda Root.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 ลุกมาน สือรี
Lukman Sueree
0.40
5 Charoenchai, L., Pathompak, P., Saingam, W. & Chusut, T. .(2559).Validated HPLC Method and Quantitative Analysis of Capsaicin in Capsicum Cream.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 ลักษณา เจริญใจ
Laksana Charoenchai
0.40
6 Monton, C., Chusut, T. & Suksaeree, J..(2559).Effect of Formulation Composition on Particle Size and Surface Charge of Eudragit-based Film Forming Polymeric Dispersions.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 เชาวลิต มณฑล
Chaowalit Monton
0.40
7 Liemmanee, W. & Panyayong, N. .(2559).The Day of the Week Effects on Stock Returns in the Stock Exchange of Thailand.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 วีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี
Weerawat Liemmanee
0.40
8 Poonyakanok, O. & Liemmanee, W..(2559).A Study on Mathematical Beauty of the Phra Buddha Chinnarat in the Aspect of Golden Ratio.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 อรนุช ปุณยกนก
Oranush Poonyakanok
0.40
9 Setabundhu, P. .(2559).St. Chic Angel: An Interdisciplinary Work in Art, Music and Language.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 ปรินดา เสตะพันธ์
Prinda Setabundhu
0.40
            สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Trimek, J..(2559).Confidence toward the policy on the implementation of CCTV system for controlling crime in Bangkok.The 2016 ICBTS International Social Sciences and Education Research Conference In Paris..Paris, France.. 13-16 April, 2016 ร.ต.อ. ดร.จอมเดช ตรีเมฆ
Jomdet Trimek
0.40
2 Pootthakool, K. & Terdudomtham, T..(2559).An Analysis of Drug Problems in Thailand.4th International Confernce on Interdisciplinary Social Science Studies.... 4-6 Jul, 2016 ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
Krisanapong Pootthakool
0.40
            International Hotel Management (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Siriphanlop, S. & Thaiupathump, C. .(2559).A Study of the Satisfaction Levels of Students Learning English in a 3D Virtual Immersive Environment.RSU National and International Research Conference 2016..Thailand.. 29 Arp 2016 ศิราภรณ์ ศิริพัลลภ
Siraporn Siriphanlop
0.40
            สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (ฝ่าย/หน่วยงาน/ผู้บริหาร)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Sagarik, D.(2558).The Analysis of Trickle Down Effect in Thailand:.Second International Conference on Adnances in Economics, Social Scienee and Human Beha Viour Study-ESSHBS 2015.0.Bangkok, Thailand.. 28-29 August, 2015 ดร.ดนุวัส สาคริก
Danuvas Sagarik
0.40
2 Sagarik, D..(2559).Microfinance and The Advancement of Smallholder Agriculture: Opportunities, Challenges, and the Role of Public Policy .Hongkong 3rd International Conference on ..Hong Kong.. 19-20 February, 2016 อาจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก
Danuvas Sagarik
0.40
          นำเสนอภาคโปสเตอร์
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Praditteera, M.(2558).The Sub-Committee on Thai Private Academic Library System and Network Development: The 30 Years of Thai Private Academic Library Collaboration:.The 16th Congress of Southeast Asian /librarians-CONSAL XVI: Meeting and General Conference..0.Bongkok, Thailand.. 10-13June, 2015 ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
Malivan Praditteera
0.40
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Punjanon, T. Raha. W, Awea. M..(2559).The Effect of Centella Extract on Pentobarbital Induced Sleeping Time.ASEAN Association of Clinical Laboratory Sciemce (ACCLS)..Thailand.. 1 - 3 June 2016 รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์
Tadsanee Punjanon
0.40
2 Anantasomboon, G., Wimoomchat, A., Chayaburakul, K., Angsuchawan, S..(2559).Human sex-identification using loop-mediated isothermal amplification (LAMP) technique of TTTY gene in urine samples.The 11th Asina-Pacifi Microscopic Conference 2016 (APMC11)..Thailand.. 23 - 27 May 2016 ดร.กัญ อันนตสมบูรณ์
Gun Anantasomboon
0.40
3 Boonyakul, S., Ittipornnusorn, K. & Pechprasarn, S. .(2559).Scanning Confocal Microscope Using Digital Micromirior Device (DMD).11th Asia-Pacific Microscopy Conference..Thailand.. 23-27 May 2016 ดร.ศนิ บุญญกุล
Sani Boonyakul
0.40
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Charoenchai, L., Madaka, F., Settharaksa, S., Sueree, L., Weerapreeyakul, N. & Barusrux, S..(2558).Apoptosis study, antiproliferative effects and antioxidant activity of Urobotrya siamensis Hiepko.The 6th International Conference on Natural Product for Health and Beauty (NATPRO6).... 21-23 January, 2016 ดร.ลักษณา เจริญใจ
Laksana Charoenchai
0.00
2 Suksaeree, J., & Pichayakorn, W.(2558).Mechanical properties of herbal patches-based on different polymer blends (Abstract).Abstract presented at the meeting of 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015).0.Chiang Mai, Thailand.. 16-21 November, 2015 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Jiraponchai Suksaeree
0.40
3 Suksaeree, J., Charoenchai, L., Pichayakorn, W.(2558).Mechanical properties of herbal patches from chitosan-based polymer blends for medical applications.Paper presented at the meeting of 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015).0.Chiang Mai, Thailand.. 16-21 November, 2015 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Jiraponchai Suksaeree
0.40
4 Monton, C., Luprasong., C., Charoenchai, L., & Suksaeree, J.(2558).Characterization of Hydrogel Films Prepared form Polyvinyl Alcohol and Lactic acid (Abstract):.Paper presented at the meeting of 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015).0.Chiang Mai, Thailand.. 16-21 November, 2015 ภก.เชาวลิต มณฑล
Chaowalit Monton
0.40
            คณะทัศนมาตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jenchitr, W., Ploysit, P., Haewpetch, T. and Pokaisasawan, A..(2558).Relationships Between Stress, Quality of Life, Subsistance Budget and Grade Point Average of Optometic Students at Rangsit University.20th Asia Pacific Council of Optometry.... 9-11 Oct, 2015 พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร(ย้ายเลขมา)
Watanee Jenchitr
0.40
            วิทยาลัยรัฐกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jermsittiparsert, J & Kasemsukphaisit, P..(2559).Bangkok Men's Attitudes towards Marital Rape.2nd International Conference on Government and Politics..Thailand.. 19-Mar-2016 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
0.40
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Vajrabhaya, L..(2559).In vitro of study of permeability and morphology of dentine after herbal toothpaste brushing.IDEM Singapore 2016.. Singapore .. 8-10 April 2016 ศ.ทพญ.ละอองทอง วัชราภัย
La-ongthong Vajrabhaya
0.40
            สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Siriwato, S. and Coleman, J.(2559).Sexual Harassment in The Male-Dominated Workplace: A Case Study of The Royal Thai Police.The 6th Asean conference on Humanities and Social Sciences..lao.. 26-28 May, 2016 ดร.ศศิภัทรา ศิริวาโท
Sasiphattra Siriwato
0.40
      รางวัลตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
          ตีพิมพ์
            วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suthisripok, T., Wongarttanapornkul, C., Poonyaniran, S. and Kanchanaharuthai, A..(2558).An LMI Approach to Output Feedback H Control Design of with Circular Pole Constraints for Vehicle Suspension System.Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol.6 No.1):. ผศ.ต้องจิตร สุทธิศรีปก
Tongchit Suthisripok
0.80
            คณะเทคนิคการแพทย์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Kritsiriwuthinan, K., & Ngrenngarmlert, W.(2558).Prevalence of Pfcrt 76 and Pfmdr1 86 Mutations in Plasmodium falciparum Isolates from Endemic Areas of Thailand by Multiplex Nested PCR-RFLP.Rangsit journal of Arts and Sciences (RJAS)..(Vol.5(2)):. รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์
Kanyanan Kritsiriwuthinan
0.80
2 Suriyaprom, K. and Namjuntra, P..(2558).Tobacco Use, Exposure to Secondhand Smoke and Cessation Training among Third-year Medical Technology Students in Thailand.Journal of the Medical Association of Thailand.(2015):. รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
Kanjana Suriyaprom
1.00
3 Powthong, P., Jantrapanukorn, B. and Suntornthitcharoen, P..(2558).Isolation, Identification and Analysis of DDT Degrading Bacteria for Agriculture Area Improvement.Journal of Food Agriculture and Environment.(vol. 14 no. 1):. ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง
Pannapa Powthong
1.00
            วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Maichalernnukul, K., Zheng, F., & Kaiser, T..(2558).Performance analysis of a MIMO-RFID system in nakagami-m fading channels..Annals of telecommunications (ISSN 0003-4347) DOI 10.1007/s12243-015-0481-8.(2015):. ดร.เกียรติศักดิ์ ใหม่เจริญนุกูล
Kittisak Maichalernnukul
1.00
            คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Pongstaporn, W., Pakakasama, S., Chaksangchaichote, P., Pongtheerat, T., Hongeng, S., & Permitr, S.(2558).Public Policy in Healthcare Utilization of the Elderly: MDR1 C3435T and C1236T Polymorphisms: Association with High-risk Chidhood Acute Lymphoblastic Leukemia.Asian Pacific Journal of Cancer Prevention..(Vol.16(7)):2839-2843. ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร
Wanida Pongstaporn
1.00
2 Thongmee, A., & Sukplang, P.(2558).Synersism Between Natural Product Extracts and Antibiotics against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).Rangsit journal of Arts and Sciences (RJAS).(Vol.5(1)):19-25. ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ ทองมี
Acharawan Thongmee
0.80
3 Moolsin, S., & Robishaw, N.K.(2558).Natural Rubber Modification by Vinyl Monomers Grafting: A Review.Rangsit journal of Arts and Sciences (RJAS).(Vol.5(1)):99-116. ดร.สุพัฒน์ มูลสิน
Supat Moolsin
0.80
4 Maneechakr, P., Samerjit, J., & Karnjanakom, S.(2558).Ultrasonic-assisted biodiesel production from waste cooking oil over novel sulfonic functionalized carbon spheres derived from cyclodextrin via one-step: a way to produce biodiesel at short reaction time.The Royal Society of Chemistry (RSC Advances).(Vol.5):55252-55261. ผศ.ปัญญา มณีจักร์
Panya Maneechakr
1.00
5 Maneechakr, P., Samerjit, J., & Karnjanakom, S.(2558).Experimental Design and Kinetic Study of Ultrasonic assisted Transesterification of Waste Cooking Oil Over Sulfonated Carbon Catalyst Derived from Cyclodextrin.Journal if Industial and Engineering Chemistry.():. ผศ.ปัญญา มณีจักร์
Panya Maneechakr
1.00
6 Mungchamnankit, A., Horprathum, M., Chananonnawathorn, C., Patthanasettakul, V., Eiamchai, P., Thomgmee, A. & Sukplang.(2559).Fabrication and Characterization of Antibacterial Tantalum Oxide Thin Films Deposited by Reactive Magnetron Sputtering.Key Engineering Materials.(Vol.675-676):185-188. ผศ.ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ
Araya Mungchamnankit
1.00
            วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suksaeree, J., Taweepreda, W., & Pichayakorn, W.(2558).Surfactant Treatment and Leachinr Processes for Preparation of Deproteinized Natural Rubber Latex..Key Engineering Materials..(Vol.659):500-504. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Jirapornchai Suksaeree
1.00
2 Suksaeree, J., & Pichayakorn, W.(2558).Swelling Behavior of Polyvinyl Alcohol and Lactic Acid Hydrogel Films.Asian Pacific Journal of Cancer Prevention..():. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
Jiraponchai Suksaeree
1.00
3 Charoonratana, T., Songsak, T., Sakunpak, A., Pathompak, P. & Charoenchai, L..(2558).Using liquid chromatography-mass spectrometry based metabolomics to discriminate between cold pressed rice bran oils produced from two different cultivars of Oryza sativa L. ssp.indica in Thailand..Chinese Journal of Chromatography.(Vol.33(9)):966-973. อาจารย์ทศธน จรูญรัตน์
Tossaton Charoonratana
1.00
4 Chankana, N., Luprasong, C., Monton, C. & Suksaeree, J..(2558).Swelling and deswelling kinetics of polyvinyl alcohol and lactic acid hydrogel films.Asian Journal of Pharmaceutucal Sciences.():. อาจารย์ ภก.ณฐวรรธน์ จันคณา
Natawat Chankana
1.00
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Leejae, S., Sudsai, T. & Krobthong, C..(2558).Eupatorium ayapana, a natural source of anti-biofilm, anti-inflammatory and anti-oxidant agents.Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol.5(2)):141-149. ดร.สุกัลญา หลีแจ้
Sukanlaya Leejae
0.80
            วิทยาลัยรัฐกิจ (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Jermsittiparsert, K., Akahat, N.(2558).Fear of Among Students of Kalasin Rajabhat University.Reaearch Journal or Applied Scienses.(Vol.11(2)):54-61. อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
1.00
2 Jermsittiparsert, K., Atsadamongkhon, A. and Sriyakul, T..(2558).Politic in the Process of Establishing Local Development plan: Case Study of the Lan Tak Fah Subdistrict Administrative Organization, Nakornchaisri, Nakornpathom, Thailand.Review of European studies.(Vol.7 No.2):. อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
1.00
3 Trimek, J., jermsittiparsert, K., Sieangsung, S. and Ratchaphan, S..(2558).The Prostitution Busness of Greater Makong Subregion Women in Bangkok ant the Adjacent Areas.Review of European studies.(Vol.8 No. 1):. ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ
Jomdet Trimek
1.00
4 Jermsittiparsert, K., Kasemsukphaisit, P..(2559).Bangkok Men's Attitude Towards Marital Rape.Review of European studies.(Vol.8 no. 1):185-198. อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
Kittisak Jermsittiparsert
1.00
            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Erdogan, O., Supachawaroj, N.(2558).Mesenchymal Stem Cell Application in Dental Implantology related Bone Augmentation Procedures: A Review of the Litrrature.Rangsit journal of Arts and Sciences (RJAS).(Vol.5(2)):. Ozgur Erdogan, DDS, PhD
Ozgur Erdogan, DDS, PhD
0.80
2 Erdogan, O., Supachawaroj, N., Soontornvipart, K., & Kheolamai, P .(2558).Treatment of Peri-Implant Defects in the Rabbit's Tibia with Adipose or Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stems Cells.Clinical Implant Dentistry and Related Research.():. Dr.Ozgur Erdogan
Ozgur Erdogan, DDS, PhD
1.00
            สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Siriwato, S..(2559).The status of Women Militants Working in Ground Combat in the United States Armed Forces.Rangsit journal of Social Sciences and Humanities (RJSH).(Vol.3(1)):83-92. ดร.ศศิภัทรา ศิริวาโท
Sasaphattra Siriwato
0.80
2 Poonyarith, S..(2559).A Study of Establishing Crime and Justice Museum.Rangsit journal of Social Sciences and Humanities (RJSH).(Vol.3(1)):73-82. ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์
Suppakorn Poonyarith
0.80
            คณะนวัตกรรมเกษตร (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Suwanagul, D., Pitaksaringkarn, W. & Suwanagul, A..(2559).Allelopathic potential of Citrus reticulata peel extract for weed control.Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol.6(1)):. รศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
Duangporn Suwanagul
0.80
            คณะเทคโนโลยีอาหาร (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Vayupharp, B. & Laksanalamai, V..(2558).Antioxidant Properties and Color Stability of Anthocyanin Purified Extracts from Thai Waxy Purple Corn Cob.Journal of Food and Nutrition Research.(Vol.3(10)):629-636. ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย
Varaporn Laksanalamai
0.80
            วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร (วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี)
ลำดับ APA นักวิจัย ค่าน้ำหนัก
1 Labua, S., Inprasit, N. and Ngamcharoen, W..(2558).Scale-up and Cultivation of Microalgae from Brackish water in Thailand in Trsansparent High Density Polythylene bags.Rangsit Journal of Arts and Sciences.(Vol.5 No.2):Jul-Dec, 2015. ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว
Sasirin Labua
0.80


şahin k porno izle şahin k porno izle